Lydfil - Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? [03:49]
Last ned mp3 [1.8 Mb]

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Selv om arbeidsmiljøet i Norge generelt er godt, rapporterer Arbeidstilsynet om ca. 50 dødsfall og ca. 30 000 skader i året som et resultat av ulykker i arbeidslivet. Anslagsvis 220 000 personer har en varig helseplage på grunn av arbeidsmiljøet. I tillegg til de menneskelige lidelsene har dette også store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Kostnadene som er knyttet til yrkesskader og sykdom, er på rundt 60 milliarder kroner i året. Hva blir gjort for å bedre dette? Og hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Hvordan vil du karakterisere arbeidsplassen på bildet? (Scanpix)Hvordan vil du karakterisere arbeidsplassen på bildet? (Scanpix)

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge ansettelsesforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer hvordan arbeidsmiljøet skal være.

Fra 1. april 2003 trådte et nytt kapittel i opplæringsloven i kraft. Kapitlet har blitt omtalt som «barnas arbeidsmiljølov» og gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til «eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

Det er viktig at arbeidsplassen er trygg rent fysisk. Arbeidsplassen må for eksempel være utstyrt med nødvendig sikkerhets- og verneutstyr. Det er også viktig at inneklimaet er godt, og at arbeidstakerne vernes mot støy og farlige stoffer.

Arbeidet skal foregå slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige belastninger. Økt bruk av PC har for eksempel ført til at flere og flere sliter med belastningsskader i nakken og armene.

Trygge ansettelsesforhold og ryddige arbeidsforhold

For å sikre trygge ansettelsesforhold krever arbeidsmiljøloven at det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale. Loven sier for eksempel at en skal få arbeidskontrakten senest første dag på jobb ved tidsbegrensede ansettelser. Det er en viktig bestemmelse for skoleungdom med deltidsjobber.

Alle bedrifter skal forholde seg til regler om arbeidstid, overtid og ferie. Arbeidsmiljøloven sier for eksempel at normal arbeidstid ikke skal overskride 40 timer i løpet av sju dager. Det er også regler om hvor mye overtid det er lov til å arbeide.

Meningsfylt arbeidssituasjon

I tillegg til at arbeidsmiljøet skal være godt rent fysisk, er det også viktig at det blir tatt hensyn til de menneskelige sidene ved arbeidsforholdet. Et godt arbeidsmiljø er kjennetegnet ved at hver arbeidstaker får mulighet for faglig og personlig utvikling. Videre er det viktig at det legges til rette for variasjon i arbeidet, og at den ansatte selv kan forme sin egen arbeidssituasjon.

Mange opplever mobbing på arbeidsplassen som et stort problem. Mobbing forekommer når en person gjentatte ganger blir utsatt for trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting og liknende. Undersøkelser viser at så mange som 100 000 mennesker plages av mobbing på arbeidsplassen i Norge. Dersom et godt arbeidsmiljø er målet, er mobbing uakseptabelt.

 

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

  1. Hva er hovedoppgaven for Arbeids-tilsynet?
  2. Har det totale antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær gått opp eller ned de siste årene?
  3. Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?
  4. Har du rett på skriftlig arbeidsavtale dersom du har deltidsjobb?
  5. Diskuter: Er det er de samme personene som er mobbere i skolen, som siden blir det i arbeidslivet?
  6. Diskuter: I skolen har du rett til «eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Oppfyller skolen din disse kravene?
preloaded image