Oppgaver

Folkestyret i Norge

 
1     Hva skjer på Stortinget?

På nettsiden www.stortinget.no finner du informasjon om hva som foregår på Stortinget akkurat nå. Besøk siden og gi en oversikt over hvilke saker som er aktuelle denne uka.

2     Diskuter disse utsagnene:
 

 • «Politikk – har ikke det noe å gjøre med alt det vi ikke får lov til?»
 • «Konkurranseutsetting er jeg sterkt imot.»
 • «TV og media forenkler virkeligheten.»
 • «Hvorfor er det så mye fattigdom i Russland? Er de late, eller?»
 • «I praksis er Norge medlem av EU.»
 • «Barack Obama er en typisk amerikansk president.»

3     Hvem bør komme på nominasjonslistene?

Alle partier har nominasjonsmøter der det blir valgt ut personer som skal stå på de listene folk skal stemme på ved valg. Siden en slik liste skal representere alle som har stemmerett, er det ofte slik at en forsøker å finne en balanse mellom kjønnene, at alle aldre er med, og at flere deler av fylket eller kommunen er representert. På nominasjonsmøtet i ditt parti er det fem sterke kandidater som alle er ekstremt dyktige. De har alle høy utdanning og har drevet med politikk lenge. Problemet er at alle er ugifte, unge menn på 35 år, og at alle fem bor midt i Trondheim.

 1. Bør de fem dyktige mennene stå øverst på lista, eller bør partiet ta andre hensyn?
 2. Hvilke kriterier bør ligge til grunn for utvelgelsen av kandidater? Lag en tenkt liste over fem kandidater som har en bakgrunn og sammensetning som du mener er riktig.

4     Skolevalg


Når det er valgår, blir det alltid arrangert skolevalg i forkant av selve valget. Ofte gir skolevalgene gode signaler om hvilke partier som vil gjøre et godt valg, og hvilke som vil gjøre et dårlig valg. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble vinnerne ved skolevalgene i 2005. Resultatet stemte godt med selve valgresultatet. Men ved selve valgene er de unges deltakelse svært lav. Hva kan årsaken til være, og er det et problem for demokratiet?

 1. Hvorfor tror du det blir arrangert skolevalg?
 2. Hvem vant skolevalget i 2009?
 3. Hvordan stemte skolevalget i 2009 med selve valget?
 4. Hva er grunnen til at så få unge stemmer? Diskuter.
 5. Lag en liste med fem tiltak som kan øke andelen unge som stemmer.


Påvirkningskanaler


5     Å velge i kommunestyret

Du sitter i kommunestyret, og det er mange saker som det bør gjøres noe med. Sett dere i grupper og diskuter hvilke saker dere mener er de viktigste å gjøre noe med. Prioriter de tre viktigste sakene og diskuter hvorfor dere mener de er nettopp det:

 1. Skolen er nedslitt, og det er dårlig inneklima.
 2. Veiene i bygda er fulle av dumper. Det har vært flere ulykker de siste årene.
 3. Kommunen mangler et eldresenter. Når de gamle blir eldre, må de flytte over til  eldresenteret i nabobygda.
 4. Vi har ventet på et kultursenter i bygda i 50 år. Vi trenger et samlingssted for alle som  er interessert i musikk, teater og forestillinger.
 5. Nytt idrettsanlegg med naturgress og idrettshall. Ungdommen trenger et sted å være!

6     Prioriteringer

En gave til skolen

 
Skolen din har fått 1 000 000 kroner fra en gammel elev som i dag er pensjonist. Hun vil gjerne hjelpe skolen, men sier at elevene selv skal bestemme hva pengene skal brukes til. Hva vil dere bruke pengene til, og hvordan skal dere sørge for at alle elevene er med på å bestemme dette?

Å prioritere er å velge

Det koster 50 kroner hver gang du er i svømmehallen der du bor. Kommunen subsidierer – gir støtte til – svømmehallen slik at det blir billigere for deg å svømme. Egentlig koster en billett 80 kroner.
Diskuter om skattebetalernes penger skal brukes til å subsidiere svømmehallen - eller bør de som er interessert i å bade, selv betale det som det koster? Hvordan blir beslutninger om subsidiering av for eksempel svømmehaller tatt? Hvordan kan man påvirke slike beslutninger?


Demokrati og diktatur


7     Sensur i Kina


Er informasjonen på Internett tilgjengelig for alle? I Kina, et land med over 1,3 milliarder mennesker, har myndighetene begrenset ytringsfrihet og tilgjengelighet på Internett. Blant nettsidene som blir sperret for kinesiske bruker er det sider med informasjon om Taiwan, Dalai Lama og Tibet. Videre blir myndighetsfiendtlige kommentarer slettet og nettsider med porno-grafisk og støtende innhold blir holdt unna befolkningen. Også store internasjonale aktører som Google og Yahoo har måttet tilpasse seg kinesiske myndigheters sensurkrav.

 1. Hva ønsker myndighetene i Kina å oppnå ved å sensurere Internett?
 2. Diskuter om det er enkelte nettsider som også burde vært stoppet i Norge.
 3. Hvorfor er nettsider med informasjon om Taiwan og Tibet ømfintlige temaer i Kina?
 4. Diskuter om det er riktig eller galt av Google og Yahoo å gå med på sensuren. Gi  argumenter for begge sider.


Partiene i Norge


8     Hva kan vi forvente av en politiker?


Diskuter om det er greit at en politiker:

 • har blitt dømt for skattejuks
 • er utro
 • har kjørt i fylla
 • lyver
 • er uten utdanning
 • får dekket tur til OL av en bedrift

9     Partidebatt


Klassen arrangerer sin egen partidebatt. Del klassen inn på en slik måte at hvert parti har flere representanter. I fellesskap setter gruppen seg inn i hva partiet mener om følgende saker:

 • utdanning
 • innvandring
 • helse
 • miljø
   

Bruk partienes nettsider for å finne informasjon. Rydd klasserommet slik at partiene kan sitte på en rekke ved siden av hverandre. Læreren er «programleder» og leder debatten. Kjør debatt!

10     Hva er de uenige om?


Arbeiderpartiet mener det er flere fordeler enn ulemper ved å bli medlem i EU. EU overfører penger til de fattigste medlemslandene. Det er god sosialdemokratisk politikk, mener AP. Dessuten er EU-samarbeidet viktig for fred i Europa. Fri flyt av varer og tjenester gjør det også enklere å selge varer mellom landene. EU er altså et samarbeidsprosjekt som det er viktig at Norge er en del av. Andre argumenter for at Norge skal bli medlem, er at mange av problemene i verden i dag ikke kan løses av ett land alene. Det gjelder miljøspørsmål, internasjonal terrorisme, globalisering, kriminalitet osv. Det er også lettere å forsøke å endre forhold i EU dersom en er medlem.
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er begge imot EU. De mener at mange beslutninger ikke tas av folkevalgte organer, at mye er hemmelig, og at vanlige folk oppfatter EU-systemet som byråkratisk og langt unna den vanlige borger. EU er for ensidig opptatt av økonomisk vekst, noe som ikke er bra for miljøet. Det er ikke lov i EU å gi støtte til utkanter eller til bønder. Norske bønder vil derfor bli utkonkurrert av billig mat fra land som har lavere lønninger enn oss, eller som driver større industrilandbruk.

 1. Hva synes du: Bør Norge bli medlem av EU?
 2. Finn ut hva de andre partiene mener om EU. Hva mener regjeringen?
 3. Diskuter: «Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke er med i EU.
  Nå må vi slutte å være så sære!»
   
preloaded image