Oppgaver

Det flerkulturelle samfunnet

1 Innvandrere i samfunnet

Det er ulike syn på hvordan innvandrere bør tas imot når de skal bosette seg i det norske samfunnet.
Segregering betyr at etniske grupper lever atskilt fra hverandre. Minoritetsgruppene er utestengt fra deltakelse i samfunnet. Apartheidsamfunnet i Sør-Afrika før 1993 var blant annet slik at hvite og svarte bodde og levde atskilt.
Assimilering betyr å gjøre lik. Da ønsker vi at innvandrerne skal tilpasse seg storsamfunnet eller det norske samfunnet. Vi ønsker at de skal oppgi sitt eget språk, sine skikker og sin kultur. Målet er at de skal bli mest mulig norske.
Integrering betyr at innvandrerne skal tilpasse seg det norske samfunnet. De skal godta normer og regler, men har rett til å bevare sin egen kultur og fellesskap.

Diskuter disse påstandene og finn ut om de gir uttrykk for segregering, assimilering eller integrering:

 • «Innvandrerne bør bli norske så raskt som mulig. Det er best for alle parter at de tenker og lever som oss andre.»
 • «Forskjellige kulturer kan ikke leve og bo sammen. Det beste er at forskjellige kulturer bor atskilt. Da blir det mer ro i landet.»

Skriv et kort debattinnlegg hvor du gjør deg til talsmann for enten segregering, assimilering eller integrering.


2 OL i Norge

Norge har fått tildelt rollen som arrangør for de olympiske vinterleker. Lag grupper på tre eller fire. Hver gruppe presenterer sitt forslag til hva som bør være med i åpningsseremonien for å vise mest mulig av det som er typisk norsk. Hvilken gruppe har det beste forslaget?

3 Er nordmenn høflige?

Sosialantropolog Anh Nga Longva skriver at høflighet betyr forskjellige ting avhengig av hvilket land en kommer fra. I asiatiske land er høflighet viktig slik at harmonien i samfunnet blir opprettholdt. Høflighet kan være olje i maskineriet, og et smil og en hilsen kan føre til at usikkerheten mellom menneskene forsvinner. Det er vanskeligere å være uvenner når folk er høflige mot hverandre.
I Norge, sier Longva, har vi en tendens til å mene at overdreven høflighet er utenpåklistret, og at høflige personer ikke mener det som blir sagt. Vi sier ikke mer enn det vi må, og vi mener at det er mer ekte og oppriktig å ikke si for mye til mennesker vi ikke kjenner. Vi ser derfor på en fremmed mer som en trussel enn noen vi ønsker å bli kjent med.

 1. Longva sier at høflighet kan være «olje i maskineriet». Hva mener hun med det, tror du?
 2. Er du enig i at nordmenn er uhøflige? Kan du finne noen eksempler på det
 3. Diskuter disse påstandene:
   • «Det er uhøflig ikke å reise seg på bussen når gamle damer kommer inn.»
   • «Det er uhøflig å ikke reise seg når læreren kommer inn i klasserommet.»
   • «Gutter skal alltid la jenter gå først inn en dør.»
   • «Dersom en er bedt bort på middag, skal en alltid skryte av maten selv om en ikke liker den.»

4 Innvandrere og politiske partier

 

 

 1. I Norge deler vi de politiske partiene i en del sammenhenger inn i sosialistiske og ikke-sosialistiske partier. Finn ut hvilke partier som regnes som sosialistiske og hvilke partier som regnes som ikke-sosialistiske.
 2. Stemmer flertallet av innvandrerne sosialistisk eller ikke- sosialistisk?
 3. Hvorfor tror du det er slik?

5 Innvandrergrupper

 1. Fra og med 1. mai 2004 fikk vi en stor økning av innvandrere fra Polen. Hvorfor?
 2. Hvorfor har Pakistan den største andelen av personer født i Norge av to utenlandske foreldre?
 3. Det er viktig at innvandrere til Norge lærer seg det norske språket. Når det gjelder asylsøkere, må de gjennom et obligatorisk norskkurs. Bør spanske myndigheter kreve at nordmenn som bosetter seg i Spania lærer seg spansk? Diskuter.
 4. Blant de 15 landene som er nevnt i tabellen, er noen det som kalles ikke-vestlige. Hvilke?

6 Flyktninger i Norge

Det er fremdeles flest med landbakgrunn fra Irak. På fem år har denne gruppen økt med 4 400 personer. I alt 17 600 har bakgrunn fra Irak. Personer med bakgrunn fra Somalia har nå blitt nest største gruppe med i alt 15 500 personer. De siste fem årene har denne gruppen økt med 5 600 personer.
Personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Somalia, Afghanistan og Russland er gruppene som har kortest botid i Norge. Vietnamesere er den største gruppen av de som har botid på 20 år og lenger. Av i alt 11 000 personer med flyktningbakgrunn fra Vietnam, har over 5000 bodd her i mer enn 20 år.

 

 1. Ved inngangen til 2008 bodde det 132 400 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjorde 2,8 prosent av Norges befolkning. Bruk disse tallene for å finne ut hvor stor Norges folkemengde var på dette tidspunktet.
 2. Fra hvilken verdensdel kommer flertallet av flyktningene?
 3. Hva er forskjellen mellom denne verdensdelen og Afrika regnet i prosentpoeng? Hvor stor er forskjellen i prosent?
 4. Hvorfor har det kommet ekstra mange flyktninger fra Irak og Somalia de siste årene? Hvordan er situasjonen i disse to landene akkurat nå?
 5. Forsøk ved hjelp av ulike kilder å finne fram til hvor mange nordmenn som flyktet til Sverige fra 1940 til 1945.

7 Hvordan se sitt eget og andres

Kulturrelativisme betyr at vi ser på andre kulturer som likeverdige med vår egen. Vi
ser virkeligheten ut fra deres ståsted og ikke gjennom våre holdninger og normer.
Vi studerer andre kulturer ut fra deres egne premisser.
Etnosentrisme betyr at vi mener vår kultur er overlegen andres, og at vår kultur er mer verdt. Vi ser på andre kulturer utelukkende i lys av vår egen kultur.

 1. Hvordan vil du forklare flerkoneri etnosentrisk og kulturrelativistisk?
 2. Bør vi ha en kulturrelativistisk holdning til omskjæring av kvinner?
 3. Bør vi forstå og godta kulturer der de ser på det som god oppdragelse å slå barna sine?


8 Er dette rasisme?

Diskuter om disse formuleringene er rasistiske, og om de som kommer med slike uttalelser bør straffes etter rasismeparagrafen.

«Hvor på gamle Ahus bør det bli asylmottak? På psykiatrisk, der er dem jo vant til å håndtere gærninger.»

«Ja, om sommeren er vi alle somaliere; vi liker å hvile.»

(Kilde: Romerikes Blad på avisens humorside «Vorspiel»)


9 Regler mot rasisme

Mange opplever rasisme på skolen. Del inn i grupper på tre-fire elever. Gruppen lager en punktvis oversikt med eksempler på hva som ikke kan tolereres av rasistisk opptreden på skolen. Gruppen setter også opp punkter med forslag til hva som kan gjøres dersom det forekommer rasisme, og hvordan rasisme best kan bekjempes.
Alle gruppene skriver opp sine punkter på tavla. Klassen diskuterer seg så fram til en samlet liste. Kanskje lista kan brukes aktivt på skolen?

10 Religioner i Norge

Per 1.1.2007 hadde Den norske kirke 3 871 513 medlemmer. Se figur på side under teksten "Religioner og livssyn".

 1. Hvilket tros- og livssynssamfunn utenfor statskirken er det største?
 2. Velg ut en av religionene i oversikten. Lag en PowerPoint-presentasjon hvor du redegjør for hovedtrekkene ved denne religionen. Prøv å finne bilder eller tegninger som viser viktige symboler i religionen. Søk på nettet for å finne ut hvordan denne religionen er organisert i Norge. I hvilken grad finnes for eksempel religionen i kommunen der du bor?

 Urfolk


11 Finnmarksloven

Fra http://www.regjeringen.no: Striden om utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget rundt 1980 førte til at staten erkjente sitt ansvar overfor det samiske folk. Regjeringen oppnevnte Samerettsutvalget.
Gjennom flere utredninger la utvalget grunnen for den videre utviklingen: sameloven med opprettelsen av Sametinget i 1987, grunnlovsbestemmelsen i 1988 om statens forpliktelse til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv – og i 2005 den nye finnmarksloven.
Bruk internett til å svare på oppgavene. Du finner mye informasjon om loven på 
www.regjeringen.no. Selve loven finner du på www.lovdata.no

 1. Hvorfor fikk vi finnmarksloven?
 2. Hva sier § 1 i loven? 
 3. Hva er «Finnmarkseiendommen»? Hvem bestemmer over denne?
  (Se kapittel 2 i loven.)


12 Joik

Del inn i grupper på tre eller fire. Bruk litt tid på å finne informasjon om hva joik er. Gruppa lages så sin egen joik som de fremfører for klassen!

13 Minoriteter og demokrati

Ved stortingsvalget i 2009 ble det valgt inn bare to av 169 stortingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn: Hadia Tajik (AP) og Akhtar Chaudhry (SV).
Samtidig vet vi at ca. 10 prosent av Norges befolkning har innvandrerbakgrunn. I et demokrati er det viktig at alle befolkningsgrupper får fremmet sine interesser i viktige politiske institusjoner, ikke minst i vår nasjonalforsamling.

Diskuter gruppevis hva som kan gjøres for at innvandrere kan få flere representanter valgt inn på Stortinget. Stikkord for diskusjonen: Nominasjonsprosesser, kvotering og valgdeltakelse.

Hvilken gruppe har de beste forslagene?
 

preloaded image