Lydfil - Regnskapsanalyse [08:08]
Last ned mp3 [3.7 Mb]

Regnskapsanalyse

Regnskapet til bedriften forteller oss hvor mye penger bedriften har tjent i løpet av en periode, hvilke eiendeler bedriften har, og hvordan den har skaffet seg dem. Dette kan vi lese ut fra resultat- og balanseregnskapet. Men hvordan kan vi vurdere om de tallene vi leser i regnskapet, er bra eller ikke? Hvordan vet vi for eksempel om bedriften har nok egenkapitall?

 

Svarene på slike spørsmål får vi ved å bruke regnskapsanalyse. Regnskapsanalyse er en systematisk gjennomgang av regnskapsdata for å kartlegge den økonomiske stillingen og utviklingen i bedriften. Regnskapsanalysen tar utgangspunkt i resultat- og balanseregnskapet. For å få en god oversikt over hvordan bedriften gjør det, kan det være lurt å sammenlikne tallene vi finner, med tall fra tidligere år. Da kan vi se om utviklingen i bedriften har vært positiv eller negativ.

Vi skal se på tre områder som sier noe om bedriftens økonomi:

  • Rentabiliteten (lønnsomheten av investert kapital)
  • Finansiering (hvordan bedriften har skaffet og brukt kapital)
  • Likviditeten (betalingsevnen til bedriften)

Rentabiliteten


Setter du penger i banken, forventer du å få tilbake penger i form av renter. Investerer du i aksjer, ønsker du en avkastning på aksjene dine. På samme måte er det når en bedrift investerer kapital. Bedriften ønsker å få en avkastning på investert kapital. Den vil ha noe igjen, en økonomisk gevinst, for investeringen den gjør.

Hvor mye bedriften får igjen for investeringene sine, finner vi ved å regne ut totalkapitalrentabilitet.

Totalkapitalrentabiliteten = (resultat før skatt + finanskostnader) / gjennomsnittlig totalkapital * 100 %

Ser vi på VGs regnskap, ser vi at totalkapitalrentabiliteten er slik (i 1000 kr):

 


 

 

 

For å finne gjennomsnittlig totalkapital måtte vi også bruke tall for regnskapsåret 2005. Ved utgangen av 2005 var totalkapitalen på 1 790 926. Når vi så skal vurdere om 8,6 % er bra eller dårlig, må vi sammenlikne med andre bedrifter i tilsvarende bransjer. Hvor høy er for eksempel totalkapitalrentabiliteten til Aftenposten eller Dagbladet?

Generelt kan vi si at totalkapitalrentabiliteten bør være høyere enn det som blir gitt på en risikofri innskuddskonto i banken. Fordi det er knyttet risiko med å investere i en bedrift, bør avkastningen reflektere dette. Jo høyere risikoen er, desto høyere bør avkastningen være. Til slutt vil det være fornuftig å vurdere totalkapitalrentabiliteten opp mot hva som har vært vanlig i bedriften i tidligere perioder. Har totalkapitalrentabiliteten sunket eller økt de siste årene? Med andre ord, hvordan har bedriftens lønnsomhet utviklet seg?

 

En tilsvarende analyse kan vi også gjøre av avkastningen på egenkapitalen til bedriften. Vi kaller det egenkapitalrentabiliteten.

Egenkapitalrentabiliteten = resultat før skatt / gjennomsnittlig egenkapital * 100 %

For VG får vi da:

 

 

 

 

 

 

Vi ser at egenkapitalrentabiliteten er på 13 %. Vi kan si at eierne får 13 % rente på pengene de har plassert i VG. Det må sies å være en brukbar avkastning.

Finansiering


Når vi ser på finansieringen til en bedrift, finner vi ut hvordan bedriften har skaffet seg
kapital, og hvordan kapitalen er brukt. Vi er interessert i å se hvor mye av eiendelene til bedriften som er finansiert gjennom egenkapital, og hvor mye som er finansiert gjennom lån. For at bedriften skal ha en sunn finansiering, bør ikke for mye av eiendelene være finansiert gjennom lån.

Vi finner egenkapitalprosenten slik:

Egenkapitalprosenten = egenkapital / totalkapital * 100 %

For VG finner vi disse tallene:

 

 

 

 

 

 

Generelt sett kan vi si at en egenkapitalprosent på 66,1 % er høyt. Det tyder på en sunn finansiering. Hvor høy egenkapitalprosenten bør være, er avhengig av bransje og risiko. For at finansieringen skal være sunn, bør nok egenkapitalprosenten være på minst 35 %. En høy egenkapitalprosent gjør bedriften bedre rustet til å takle dårlige tider. Har derimot bedriften lav egenkapitalprosent og mye lån, vil underskudd i større grad true bedriften økonomisk. Hvis bedriften ikke er i stand til å håndtere lånene sine, kan den gå konkurs.

Likviditeten


Bedrifter får hele tiden regninger som skal betales. Dette kan være en utfordring fordi det ikke alltid er samsvar mellom bedriftens inntekter og de regningene som skal betales. Likviditeten sier noe om bedriftens evne til å håndtere gjelden sin etter hvert som gjelden forfaller til betaling. Likviditeten sier altså noe om betalingsevnen til bedriften. Det hjelper ikke å være rik hvis en ikke har kontanter å betale med. Bedriften kan for eksempel ha store verdier bundet opp i eiendom eller dyrt produksjonsutstyr. Likevel kan altså bedriften få betalingsproblemer.

Hvis bedriften ikke klarer å håndtere gjelden i tide, kan den bli slått konkurs.
Likviditetsgraden måler vi slik:

Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld * 100 %

For VG får vi da:

 

 

 

 

 

 

Et vanlig krav til god likviditet er at likviditetsgraden bør være minst 200 %. Det betyr at omløpsmidlene bør være minst dobbelt så store som den kortsiktige gjelden.

Som regel er det sammenheng mellom rentabilitet (lønnsomhet), finansiering og likviditet. Hvis lønnsomheten i bedriften er god, vil også finansieringen lettere kunne bli god. Når lønnsomheten er god, øker bedriften egenkapitalen. I tillegg vil god lønnsomhet gjøre det lettere for bedriften å få lån med gode betingelser i banken.
Når bedriften gjør det bra, vil den også ha lettere for å betale regninger og håndtere gjeld. Likviditeten blir også påvirket positivt av god finansiering. Lite kortsiktig gjeld fører for eksempel til mindre utbetalinger til rente og avdrag.

Vurdering ved hjelp av regneark


Rentabilitet, finansiering og likviditet kan vi også beregne ved hjelp av regneark. Eksempler på dette kan du laste ned fra bokas internettside.
 

Regnskapsanalyse

  1. Forklar begrepene rentabilitet, finansiering og likviditet.
  2. Hvor høy bør totalkapitalrentabiliteten være?
  3. Hva bør egenkapitalprosenten minst være på?
  4. Hvorfor er likviditeten viktig?
preloaded image