Lydfil - Regnskap [06:57]
Last ned mp3 [3.2 Mb]

Regnskap

Regnskapet er en oversikt over økonomien i bedriften. Gjennom regnskapet måler bedriften sin økonomiske aktivitet. Særlig er bedriften interessert i å måle forholdet mellom inntekter og utgifter. Informasjonen bedriften får gjennom regnskapet, blir brukt til å styre og kontrollere virksomheten. Regnskapet har også som formål å kommunisere det økonomiske resultatet til omverdenen. Det er mange som kan ha interesse av å se bedriftens regnskap. I tillegg til eierne av bedriften og de ansatte kan for eksempel kunder, banker, kreditorer og offentlige myndigheter ha interesse av regnskapet.

Hvorfor er det så viktig for en bedrift å føre regnskap? (Scanpix)Hvorfor er det så viktig for en bedrift å føre regnskap? (Scanpix)

 

Resultatregnskap for VG 2006 (Tall i 1000 kr)
 
 
DRIFTSINNTEKTER
 
Opplagsinntekter
1 184 908
Annonser
401 271
Andre inntekter
19 797
SUM DRIFTSINNTEKTER
1 605 975
 
 
DRIFTSKOSTNADER
 
Lønnskostnader
251 248
Øvrige personalkostnader
93 332
Avskrivninger
9 974
Øvrige driftskostnader
1 042 357
Andre kostnader
92 926
SUM DRIFTSKOSTNADER
1 489 837
DRIFTSRESULTAT
116 138
 
 
FINANSINNTEKTER
 
Renteinntekter
37 526
 
 
FINANSKOSTNADER
 
Rentekostnader
855
 
 
RESULTAT FØR SKATT
152 809
 
 
Skattekostnad
44 879
 
 
ÅRETS RESULTAT
107 931
 
 
 
 
En bedrift er ifølge regnskapsloven pliktig til å legge fram økonomisk informasjon. Grunnen er at tall fra regnskapet skal sendes inn til myndighetene innen fastsatte frister slik at skatter og avgifter blir beregnet.
 
Det økonomiske resultatet til bedriften kan vi lese gjennom balansen og resultatregnskapet.
 
Balansen viser hvilke økonomiske ressurser (eiendeler) bedriften har, og hvordan den har anskaffet disse. Balansen viser altså den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt.
 
Resultatregnskapet viser en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader i løpet av en periode.
 
Resultatregnskap
I resultatregnskapet ser vi altså på hva den økonomiske aktiviteten i en bedrift har kastet av seg i løpet av en periode. Resultatregnskapet forteller oss om bedriften har tjent penger eller tapt penger. Går den med overskudd eller underskudd? For å illustrere hvordan et resultatregnskap kan leses, tar vi utgangspunkt i VGs regnskap for 2006.
 
Ser vi øverst i resultatregnskapet, ser vi VGs driftsinntekter for 2006. Vi ser at driftsinntektene til VG består av opplagsinntekter og inntekter fra annonser og andre inntekter. Hovedinntektene sine får altså VG fra salg av aviser.
 
Bedriftens resultat er naturligvis ikke bare avhengig av inntektene. For å beregne resultatet må VG også ta hensyn til kostnadene. VG deler driftskostnadene sine inn i lønnskostnader, øvrige personalkostnader, avskrivninger og øvrige driftskostnader. Driftsresultatet finner vi ved å trekke driftskostnadene fra driftsinntektene. Driftsresultatet for 2006 finner vi slik:
 
 
Sum Driftsinntekter
1 605 975
Sum Driftskostnader
1 489 837
=
Driftsresultat
116 138
 
 
Vi ser altså at VG hadde et positivt driftsresultat i 2006. Det vil si at VG gikk med overskudd.
 
Under driftsresultatet finner vi det som er kalt finansinntekterog finanskostnader. Har bedriften penger i banken, får den inntekter i form av renter, mens hvis den har lån, må den betale renter til banken, altså en kostnad. Vi ser at VG i 2006 har høyere renteinntekter enn rentekostnader.
Når vi tar med renteinntekter og rentekostnader, kommer vi fram til resultat før skatt. Etter at skatten er trukket fra, kommer vi fram til årets resultat. Vi ser at VG hadde et årsresultat i 2006 på 107 931, dvs. 107 931 000 kr. Årets resultat kan enten føres tilbake til aksjonærenei form av utbytte, eller det kan holdes tilbake i bedriften og føres til opptjent egenkapital.
 
Balansen
Balansen viser hvilke eiendeler bedriften har, og hvordan den har skaffet disse. I balansen skiller vi mellom eiendelssiden og egenkapital og gjeldssiden. Eiendelssiden viser hvilke eiendeler bedriften har. Eksempler på eiendeler en bedrift kan ha, er maskiner, penger i banken, bygninger og varebeholdningen. Anleggsmidler er varige eiendeler. Eksempler kan være inventar og bygninger. Omløpsmidler er eiendeler som endres stadig, for eksempel bankinnskudd og fordringer.
 
Egenkapital og gjeldssiden viser hvordan bedriften har skaffet seg (finansiert) eiendelene sine. For å skaffe seg eiendeler kan bedriften enten ha brukt sine egne penger (egenkapital), eller den kan ha lånt penger (gjeld). Eiendelene til en bedrift er det altså betalt for enten med egne penger (egenkapital) eller med lånte penger (gjeld). Vi kan derfor sette opp følgende sammenheng:
 
Verdien på alle eiendelene til bedriften er lik summen av hva den har brukt av egne penger, og summen av hva den har lånt til å finansiere disse eiendelene. Kaller vi eiendelene EI, egenkapitalen EK og gjelden GJ, får vi:
 
EI = EK + GJ
Vi ser at det er balanse mellom eiendeler og egenkapital og gjeld. VG har en egenkapital på 1 169 799 000 kr og en gjeld på 599 066 000 kr. Det at egenkapitalen er større enn gjelden, er positivt for bedriften.
Balanse for VG 2006 (tall i 1000 kroner)
 
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Utsatt skattefordel
61 958
Bygninger og tomter
3 213
Inventar og transportmidler
14 319
Investeringer
153 924
Fordringer
237 878
SUM ANLEGGSMIDLER
471 292
 
 
OMLØPSMIDLER
 
Kundefordringer
147 647
Kortsiktige fordringer
52 469
Bankinnskudd og kontanter
1 097 457
SUM OMLØPSMIDLER
1 297 573
 
 
SUM EIENDELER
1 768 865
 
 
EGENKAPITAL
 
Aksjekapital
25 000
Annen egenkapital
1 144 799
SUM EGENKAPITAL
1 169 799
 
 
GJELD
 
Pensjonsforpliktelser
175 083
Langsiktig gjeld
24 700
Kortsiktig gjeld
399283
SUM GJELD
599 066
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
1 768 865

NB: Normalt har resultatregnskapet og balansen til en bedrift også med tilsvarende tall fra forrige år for at en skal kunne sammenlikne og se på utviklingen. Det er ikke med i vår oppstilling. Regnskapet ovenfor er for papiravisen, og VG på internett er derfor ikke inkludert.

Regnskap

  1. Hva måler vi i resultatregnskapet?
  2. Hvordan finner vi driftsresultatet?
  3. Hva viser balansen?
  4. Hvorfor er det slik at eiendeler er lik summen av egenkapital og gjeld?
  5. Hva er forskjellen mellom anleggsmidler og omløpsmidler?
  6. Diskuter: Vil du si at VGs økonomiske situasjon ser bra ut? Begrunn svaret ditt.
preloaded image