Lydfil - Arbeidsliv [08:42]
Last ned mp3 [4.0 Mb]

Arbeidsliv

Arbeid er en svært viktig del av livet. De fleste arbeider fordi de trenger penger til å forsørge seg og familien, men også fordi arbeidsplassen er en viktig del av det sosiale livet og identiteten deres. Mange får gode venner på arbeidsplassen. Gjennom jobben får vi også mulighet til å bruke ferdighetene våre.

Mye av vårt voksne liv går med til å arbeide. Det er derfor viktig å ta de riktige valgene når det gjelder yrke og utdanning: Hva slags jobber er det jeg vil trives med? Hva er jeg god til? Hvordan ser arbeidsmarkedet ut? Det er ikke alltid lett å finne svar på disse spørsmålene. Det er derfor viktig å bruke tid på å velge utdanning og yrke.

Gjennom arbeid tjener vi til livets opphold. Er det andre grunner til at vi arbeider? (Scanpix)Gjennom arbeid tjener vi til livets opphold. Er det andre grunner til at vi arbeider? (Scanpix)

 

For samfunnet som helhet er det viktig at så mange som mulig er i jobb. En del av lønna vår går tilbake til staten i form av skatter og avgifter. Dette er med på å sørge for at tjenester som skole og sykehus er tilgjengelige for alle. Velferdsstaten blir for en stor del finansiert gjennom skatt av lønn.

Organisasjonene i arbeidslivet

I Norge er omtrent to tredeler av dem som arbeider, medlem i en fagforening. En fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industri eller fagområde. Fagforeningene jobber for å fremme rettighetene til de ansatte. Dette kan for eksempel være i saker der en ansatt står i fare for å miste jobben, eller der det er dårlig arbeidsmiljø. Medlemmene i fagforeningene må betale en del av lønna si til fagforeningen. Pengene går til administrasjon og drift av fagforeningene. Noen velger å ikke bli medlem fordi de mener de ikke får igjen nok i forhold til hva de betaler.

Den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge er Landsorganisasjonen i Norge (LO) med sine 800 000 medlemmer. 1,5 millioner nordmenn er organisert i en eller annen landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. På arbeidsgiversiden er flertallet av bedriftene i Norge organisert i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Lønns- og arbeidsforhold i Norge blir i hovedsak avgjort mellom partene i arbeidslivet, som forhandler seg fram til en tariffavtale. Klarer de ikke å bli enige, forsøker riksmeklingsmannen å få til enighet. Hvis dette ikke lykkes, kan det ende med streik fra arbeidstakernes side og stenging av bedriftene (lockout) fra arbeidsgivernes side. Hvis streik og lockout skader viktige samfunnsinteresser, kan regjeringen med støtte fra Stortinget gripe inn med tvungen lønnsnemnd. I så fall blir streiken eller utestengningen avblåst, og lønnsnemnda (Rikslønnsnemnda) fastsetter den nye tariffavtalen.

Arbeidsledighet

Mange som blir arbeidsledige, opplever økonomiske problemer. Ofte vil arbeidsledighetstrygden de mottar, være langt lavere enn den inntekten de tidligere hadde. Fordi arbeidsplassen spiller en viktig sosial rolle i et menneskeliv, vil også arbeidsledighet for mange oppleves som en psykisk belastning. Dette blir særlig et problem hvis ledigheten blir langvarig.

I tillegg til at arbeidsledighet er problematisk for den enkelte, er den også et stort problem for samfunnet som helhet. For det første går samfunnet glipp av viktig ressursskaping. De som ikke er i arbeid, er heller ikke med på å skape økonomiske verdier for samfunnet. Hvis arbeidsledigheten er høy, vil også de totale utgiftene staten betaler til arbeidsledighetstrygd, bli store. Disse utgiftene må delvis finansieres gjennom økte skatter og avgifter eller som kutt i bevilgninger til ulike oppgaver i samfunnet. På denne måten kan vi si at arbeidsledighet rammer samfunnet som helhet, og ikke bare dem som er direkte involvert.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er kjennetegnet ved at det blir tatt hensyn til både de fysiske og de menneskelige behovene på arbeidsplassen.

I Norge er det strenge krav knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven. Formålet med loven er blant annet å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven forbyr for eksempel diskriminering på arbeidsplassen på bakgrunn av alder, seksuell legning og funksjonshemning.

Det er også viktig at arbeidsplassen har et akseptabelt støynivå, gode lysforhold og godt inneklima. I tillegg må nødvendig sikkerhetsutstyr være tilgjengelig.

Et godt arbeidsmiljø har ikke bare med de fysiske omgivelsene på arbeidsplassen å gjøre. For at vi skal trives på jobb, er også det menneskelige forholdet til kollegaer og kunder viktig. Mange opplever mobbing på arbeidsplassen som et stort problem. Selv om arbeidsmiljøloven forbyr trakassering på arbeidsplassen, kan mobbingen ofte foregå i det skjulte. Ekskludering eller utfrysing kan være tungt å hanskes med for den som blir rammet.

Svart arbeid

Felles velferdstjenester som helse og utdanning blir finansiert blant annet av den skatten vi betaler. Bedrifter bidrar også til fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

Noen velger å ikke oppgi til myndighetene det de tjener, for å slippe å betale skatt. Dette kaller vi svart arbeid, og det er selvsagt ulovlig. Svart arbeid er et problem for samfunnet fordi det går utover inntektene til staten. Det fører til at de som følger loven, blir straffet ved at de må betale mer i skatt. Svart arbeid er også et problem fordi det truer arbeidsplasser. Hvis en bedrift unnlater å betale skatt, vil den kunne tilby billigere varer eller tjenester enn en bedrift som betaler skatt. Dette kan føre til at bedriften som følger loven, blir utkonkurrert og kanskje slått konkurs.

Det foregår svart arbeid i en rekke bransjer og yrker. Men særlig utsatt er ulike håndverkstjenester. Det viser seg også at flere menn enn kvinner arbeider svart, og at flere unge enn gamle gjør det. Forskning viser også at folk med høy utdanning i mindre grad jobber svart.

En forutsetning for at noen skal kunne arbeide svart, er at noen er villige til å kjøpe varer eller tjenester svart. Undersøkelser viser at hver tredje nordmann har kjøpt svart arbeid. Det er særlig unge mennesker i etableringsfasen som gjør det.

Etiske utfordringer

Svart arbeid er ikke bare ulovlig, det er også uetisk. Svart arbeid skader både samfunnet som helhet og enkeltbedrifter. Men i arbeidslivet møter vi også problemstillinger hvor det ikke alltid er klart hva som er rett eller galt. Dette kaller vi etiske utfordringer. Dette kan dreie seg om situasjoner hvor loven ikke sier noe om hva som er rett eller galt.

Som arbeidstakere har vi et ansvar overfor dem vi jobber sammen med, og overfor arbeidsgiveren vår. Det blir for eksempel forventet at vi gjør en god innsats på jobben, og at vi behandler kollegaer på en bra måte.

Arbeidsgiverne på sin side har et ansvar for å behandle de ansatte bra. Bedrifter har også et ansvar overfor samfunnet rundt. Det er for eksempel uetisk å ødelegge miljøet gjennom forurensning.

 

Arbeidsliv

  1. Hvorfor er det viktig å ha en jobb?
  2. Hvorfor velger så mange å melde seg inn i en fagorganisasjon?
  3. Hvorfor er arbeidsledighet et problem for samfunnet som helhet?
  4. Hva er hensikten med arbeidsmiljøloven?
  5. Hvorfor er svart arbeid et problem for samfunnet?
  6. Hva slags etiske utfordringer kan vi støte på i arbeids-livet?
  7. Hvor mange prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i 2008?
  8. Diskuter: For unge og nyetablerte må det være greit å kjøpe håndverkstjenester svart.
  9. Diskuter: Hva er din drømmearbeidsplass?
preloaded image