Lydfil - FN - samarbeid for fred [04:56]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

FN - samarbeid for fred

De fleste stater ser verdien av å samarbeide gjennom internasjonale statlige organisasjoner. I dette arbeidet står FN helt sentralt. Organisasjonen ble opprettet i 1945. Hovedformålet med opprettelsen var å hindre en ny verdenskrig og sikre fred i verden. Prinsippet er at en i fellesskap skal sette i verk mottiltak dersom et medlemsland truer freden. Gjennom FN-pakten har alle medlemslandene forpliktet seg til å forsøke å løse konflikter med fredelige midler og avstå fra trusler eller bruk av væpnet makt mot andre land – annet enn i selvforsvar. I praksis ser vi at en rekke stater ofte gjør noe helt annet.

Sikkerhetsrådet; det viktigste rommet i FN. Det store bildet er malt av norske Per Krogh. (Scanpix)Sikkerhetsrådet; det viktigste rommet i FN. Det store bildet er malt av norske Per Krogh. (Scanpix)

I det internasjonale systemet er det ingen anerkjent overordnet beslutningsmyndighet (tilsvarende Stortinget). Det nærmeste vi kommer, er FN. Organisasjonen arbeider for å forebygge internasjonale konflikter, skape fred i verden og fremme menneskerettigheter.

Utviklingen i de fattige landene og miljøvern er også viktige arbeidsområder for FN. For FN er menneskerettigheter, utvikling og miljøvern en viktig del av det å forebygge konflikter. Tanken er at urettferdighet, fattigdom og diskriminering skaper uro og spenninger, som igjen kan føre til konflikt.

Ideen om at et menneske har visse rettigheter og krav på beskyttelse, er ikke ny. Dagens arbeid for menneskerettigheter er nær knyttet til FNs menneskerettighetserklæring fra 1948. En tanke om likhet er viktig: Alle mennesker har samme verdi og derfor samme krav på beskyttelse av sine rettigheter. Med et slikt menneskesyn som utgangspunkt arbeides det i dag aktivt for å fremme rettigheter for utsatte grupper, for eksempel verdens urfolk. Samene er definert som norsk urfolk.

FNs oppbygning

Generalforsamlingen, ofte kalt Hovedforsamlingen, er kanskje det nærmeste vi kan komme et verdensparlament, og det er FNs viktigste organ for diskusjoner og forhandlinger. Alle medlemsstater er representert her, og hver stat har én stemme. Vanligvis blir beslutninger truffet med simpelt flertall, men i viktige saker kreves det to tredels flertall.

FN-sekretariatet, som er ledet av FNs generalsekretær, står for den daglige driften av organisasjonen og forbereder saker for Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen. Generalsekretæren blir valgt for en periode på fem år. Han eller hun kan gjenvelges, men normen har blitt at ingen skal sitte mer enn to perioder. Muligheten til å sette saker og problemer på dagsordenen gir generalsekretæren betydelig innflytelse. Generalsekretæren er dessuten langt på vei FNs ansikt utad og tar ofte på seg å mekle og bidra til dialog mellom partene når konflikter er i ferd med å bygge seg opp. Dagens generalsekretær er Ban Ki-moon fra Sør-Korea. Han etterfulgte Kofi Annan fra Ghana i 2007.

Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) samordner mye av FNs innsats når det gjelder menneskerettigheter, internasjonale miljøproblemer og bekjempelse av fattigdom.

Den internasjonale domstolen i Haag kan behandle konflikter mellom stater. Bare stater kan være parter i saker som blir tatt opp av domstolen. Dersom en stat ikke ønsker å være part i en sak, kan den ikke tvinges til det. Men godtar en stat å være med, er den i utgangspunktet forpliktet til å respektere domstolens beslutning. Domstolen har ingen myndighet til å tvinge partene til å respektere en dom. Domstolen er lite benyttet.

I 2002 opprettet FN en internasjonal straffedomstol. Den etterforsker og dømmer personer som har begått krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Et viktig mål er at domstolen skal virke forebyggende ved at de som er involvert i en konflikt, vet at dersom de begår overgrep, må de til slutt stå til ansvar for det internasjonale samfunnet.

 

FN - samarbeid for fred

  1. Hva er FN?
  2. Hvilke prinsipper arbeider FN etter?
  3. Hva er Generalforsamlingen?
  4. Hva heter dagens generalsekretær?
  5. Hva er den internasjonale domstolen i Haag?
  6. Diskuter: Gjennom FN-pakten har medlemslandene forpliktet seg til å løse konflikter med fredelige midler. Likevel ser det ut til at mange stater ikke følger dette opp. Kan du tenke deg noen grunner til det?
preloaded image