Lydfil - Hva truer demokratiet? [05:08]
Last ned mp3 [2.4 Mb]

Hva truer demokratiet?

Det å leve i et land der folket er med på å bestemme gjennom frie valg, er ikke noe selvsagt. Det vet så altfor godt de som lever i et diktatur. I et demokrati er ikke alle enige, men vi har et system som gjør at vi kan leve med uenighet. Vi godtar en beslutning vi er uenig i, fordi den er vedtatt på en demokratisk måte. Men vi må være oppmerksom på hva som kan true demokratiet. Hvordan hadde du likt å leve i et land der du kunne bli fengslet for meningene dine?

Valg og deltakelse

Et politisk system som baserer seg på frivillig deltakelse, er avhengig av folkets tillit. Frie valg er et helt grunnleggende krav i et demokratisk system. Valgene gir oss representanter som skal ta viktige beslutninger på vegne av oss. Lav valgdeltakelse kan være et problem for demokratiet. Det at i underkant av 60 prosent av dem med stemmerett deltar ved lokalvalg, gir grunn til bekymring. Det kan tyde på at folk er lite engasjerte i politikk, og at de overlater til noen få å bestemme.

Lav valgdeltakelse er et problem for demokratiet. Burde det være plikt til å stemme ved valg? (Scanpix)Lav valgdeltakelse er et problem for demokratiet. Burde det være plikt til å stemme ved valg? (Scanpix)

 

Svekket tillit til systemet

Det er fare for at folk kan føle at makten er på vei bort fra folket og de folkevalgte.

Mange mener at avstanden mellom velgerne og de folkevalgte har blitt for stor. Folkets representanter har rett og slett for liten kontakt med velgerne sine, og på den måten får de ikke tilbakemeldinger i viktige saker. Det kan være vanskelig å forstå de politiske prosessene i et moderne samfunn. Det er kompliserte saker som skal vedtas, og politikerne er avhengige av at eksperter og forvaltningen utreder og forbereder sakene. På denne måten kan det være vanskelig både for den vanlige velger og de folkevalgte å sette seg inn i sakene. Er vi rett og slett på vei mot et ekspertstyre, der eksperter som ikke er folkevalgte, får stor makt over viktige saker? Slike forhold kan føre til at folks tillit til det demokratiske systemet svekkes, og også til at mye makt er utenfor folkestyrets kontroll.

Interessegrupper

Det er helt naturlig at folk er medlemmer av organisasjoner, og organisasjonene er en viktig del av det norske demokratiet. De store interesseorganisasjonene, for eksempel LO, NHO, Norges Bondelag og Rederiforbundet, bruker store ressurser på å påvirke politiske beslutninger. I særlig viktige saker kan Stortinget nærmest bli nedrent av grupper som ønsker å påvirke beslutningstakerne. Det engelske ordet lobby betyr korridor, og du har sikkert hørt ordet lobbyvirksomhet bli brukt. Det betyr at en forsøker å påvirke beslutningene uten at en følger de formelle kanalene. Og det kan være en fare for demokratiet dersom ressurssterke organisasjoner og bedrifter på denne måten kan påvirke avgjørelser i sin retning.

Globalisering

Makt- og demokratiutredningen var tydelig med hensyn til at det vi kaller internasjonalisering og globalisering, hadde ført til at Stortinget har fått svekket sin makt. Den pekte blant annet på at Norge i økende grad er forpliktet av avtaler som er inngått med andre stater. EØS-avtalen med EU er et viktig eksempel på det. Avtalen betyr at vi må følge opp en rekke vedtak som EU-landene gjør, uten at norske politikere har noen innflytelse på dem.

Det legges også vekt på at økonomisk samarbeid på tvers av landegrensene har gjort at norske politikere ikke lenger har den samme innflytelsen over norsk økonomi.

Mediene

Ytringsfriheten er en sentral verdi i et demokrati. Mediene skal formidle informasjon og er et viktig bindeledd mellom velgere og politikere. Mediene er en viktig arena for meningsutveksling. De har også et ansvar når det gjelder å kontrollere politikere og andre som har makt. I et folkestyre må folk få informasjon og kunne følge med på hva som skjer. Det må være rom for en saklig debatt. Enkelte hevder at mediene i dag legger for mye vekt på underholdning, og det blir vanskelig å ha en saklig samfunnsdebatt. Mediene er en helt nødvendig del av demokratiet, samtidig som utviklingen i medieverdenen kan gjøre at folks muligheter til å følge med i debatten svekkes. Også dette kan være et problem for et folkestyre.

 

Hva truer demokratiet?

 

  1. Hvorfor kan lav valgdeltakelse være et problem for demokratiet?
  2. Forklar hva som menes med at avstanden mellom de folkevalgte og velgerne er blitt for stor.
  3. Hva forstår du med ekspertstyre?
  4. Hva er lobbyvirksomhet?
  5. Hvordan kan mediene true demokratiet?
  6. Diskuter: «Et demokrati er avhengig av at folk engasjerer seg mer enn bare ved å stemme.»
  7. Diskuter: «Alt burde avgjøres med folkeavstemninger. Først da har vi et ekte demokrati.»
     
preloaded image