Lydfil - Organisasjonskanalen [05:14]
Last ned mp3 [2.4 Mb]

Organisasjonskanalen

Rune er nettopp ferdig utdannet elektriker. Det gikk greit å få jobb med en gang, og han har begynt i et stort elektrikerfirma med over tretti ansatte. Den andre dagen han er på jobb, blir han spurt om han ikke skal melde seg inn i fagforeningen, eller klubben, som den kalles. Rune nøler, men klubbformannen får overbevist ham. Vi ivaretar dine interesser, sier han. Hva er det egentlig Rune har meldt seg inn i?

Ulike typer organisasjoner

Det er et stort mangfold av organisasjoner i Norge, tusenvis av landsdekkende organisasjoner og lokale foreninger og klubber. Mange elektrikerne er medlemmer i EL & IT Forbundet, som er en del av LO. Så når Rune melder seg inn i den lokale klubben, blir han også medlem av Norges største interesseorganisasjon.

Hva slags makt og innflytelse tror du Røde Kors har? (Scanpix)Hva slags makt og innflytelse tror du Røde Kors har? (Scanpix)

 

Vi skiller mellom

 • interesseorganisasjoner, der målet er å bedre medlemmenes situasjon, for eksempel Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som jobber med lønns- og arbeidsforhold
 • ideelle organisasjoner, som har som mål å hjelpe mennesker i nød eller bidra til å spre visse verdier, eksempler er Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet og idrettsorganisasjonene
 • adhocorganisasjoner, det vil si organisasjoner som er dannet som følge av folks engasjement i en spesiell sak, og som blir oppløst når denne saken er avgjort. Et eksempel kan være en organisasjon som blir opprettet for å stanse en utbygging som mange er imot

Er interesseorganisasjonene viktige?

I det norske politiske systemet er interesseorganisasjonene viktige deltakere. I et demokrati er det viktig at de som blir berørt av et politisk vedtak, får uttale seg før det blir tatt en beslutning. De formelle mulighetene til å påvirke gjennom høringer og deltakelse i råd og utvalg er derfor viktige.

Det er vanlig at berørte organisasjoner mottar departementets utkast til en ny lov og får uttale seg før saken går videre i systemet, såkalt høring. Vi kaller det også høring når saken har kommet til Stortinget og en fagkomité har møter med organisasjonene før den kommer fram til sin innstilling.

Organisasjoner er også med i en rekke utvalg i statsforvaltningen. Hvis det skal forberedes forslag til en ny lov, blir det ofte satt ned et midlertidig utvalg. Organisasjoner er også med i mer permanente råd. Likestillingsrådet er et eksempel på et permanent råd der organisasjoner deltar.

Organisasjonene benytter seg også av mer uformelle påvirkningsformer, såkalt lobbyvirksomhet. Vi kan si at slik virksomhet handler om å påvirke politikerne direkte. Det kan være alt fra en prat på gangen til et brev med grundig dokumentasjon om en sak, ofte med en oppfordring om at saken blir tatt opp i Stortinget.

Organisasjoner har ulik makt

For mange organisasjoner er det viktig å få fremmet synspunktene de har, og få gjennomslag for interessene sine i det politiske systemet. Men de har ulik makt. Den norske legeforening er et eksempel på en organisasjon med stor makt, og den har nok større muligheter til å få gjennomslag for synspunktene sine enn Norges hjelpepleierforbund. Det er mange grunner til at foreningen som organiserer legene, er mektig. Noe av det vi kan peke på, er at organisasjonens medlemmer sitter på en type kunnskap som er svært viktig.

Det å ha mange medlemmer er med på å gi en organisasjon makt. En organisasjon som LO med flere hundre tusen medlemmer får naturligvis stor makt. Store økonomiske ressurser gir mange muligheter, for eksempel det å ha store annonsekampanjer i mediene for å fremme bestemte interesser. Store og mektige organisasjoner vil også gjerne slippe lettere til i mediene. I dagens samfunn er kunnskapen om et samfunnsområde ofte knyttet til noen få spesialister. En liten organisasjon som Bellona har makt fordi medlemmene kan mye om miljøproblemene. Hvis medlemmene i organisasjonen har en viktig posisjon i samfunnet, gir dette muligheter for å utøve makt. Flygelederne er et eksempel som ofte blir trukket fram. De er ikke mange, men en streik gjør at flytrafikken stopper opp.

Organisasjonskanalen

 

 1. Vi skiller mellom tre forskjellige typer organisasjoner. Hvilke?
 2. Hva er en høring?
 3. Hva er lobbyvirksomhet?
 4. Hva kan gi en organisasjon mye makt?
 5. Hva er en adhocorganisasjon? Gi eksempler.
 6. Hvorfor er det viktig for en regjering å få vite hva organisasjonene mener om en sak?
 7. Diskuter: Etter lange forhandlinger klarer de ansattes organisasjon å få store lønnstillegg i en bedrift. Bør de uorganiserte få den samme lønnsøkningen?D
 8. Diskuter: «Organisasjonene er ikke folkevalgte. Det er derfor uheldig at mange organisasjoner har så mye makt.»
   
preloaded image