Lydfil - Påvirkningskanaler [05:10]
Last ned mp3 [2.4 Mb]

Påvirkningskanaler

Vi kan si at det finnes fire viktige kanaler for innflytelse i vårt politiske system: valg-, organisasjons-, medie- og aksjonskanalen. I et moderne samfunn er kanalene tett knyttet sammen. Det er for eksempel vanskelig å tenke seg at en aksjon blir vellykket uten mediedekning. Og det er utenkelig at Stortinget kan gjøre et vedtak om endringer i pensjonsordningen uten at LOs synspunkter er blitt hørt.

Mediekanalen

Aviser, blader, radio, tv og internett er en del av hverdagen vår. Massemediene er en viktig kanal for politisk påvirkning. De formidler informasjon og meninger gjennom leserinnlegg, intervjuer eller politiske utspill. Mediene kan påvirke virkeligheten gjennom å vinkle en sak på en bestemt måte og avgjøre hvilke meninger, overskrifter og bilder som skal brukes. De setter saker på dagsordenen ved å velge ut saker de ønsker å fokusere på, for eksempel de eldre eller tilstanden i norske skoler.

På hvilken måte har NRK-nyhetene makt? (Scanpix)På hvilken måte har NRK-nyhetene makt? (Scanpix)

Det at mediene kan ta opp saker, gir dem makt. Og ofte blir politikerne tvunget til å følge opp en sak som mediene har tatt tak i. Mange mener at mediene ofte velger det som er spesielt eller sensasjonelt, og legger vekt på personer, kjendiser, klær og utseende mer enn saker som handler om for eksempel politikk.

Valgkanalen

Hvem har stemmerett i Norge? Alle norske statsborgere som er 18 år eller fyller 18 i løpet av valgåret, kan stemme ved stortings-, kommune- og fylkestingsvalg. Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge i minst tre år, har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg.

Det er ingen selvfølge at alle bruker stemmeretten ved valg. Ved stortingsvalget i 2001 valgte i underkant av 25 prosent av velgerne å sitte hjemme. Ved stortingsvalget i 2005 var det noe bedre, og 77,4 prosent stemte. De yngste velgerne er gruppen med lavest deltakelse. En årsak kan være at ungdom synes det er vanskelig å skille mellom partiene. Mange mener også at stemmen deres betyr lite.

Organisasjonskanalen

Mange nordmenn er medlem av en eller flere organisasjoner som privatpersoner eller gjennom arbeidet sitt. Organisasjoner kan være musikkforeninger, fotballklubber, Natur og Ungdom, Amnesty eller interesseorganisasjoner. Det er store forskjeller med hensyn til hvor stor innflytelse de ulike organisasjonene har. Dette har nær sammenheng med ressursene deres. Eksempler på ressurser som gir innflytelse, er mange medlemmer og den kunnskapen de har på sine områder, slik at de kan legge fram synspunktene sine overfor politikerne på en overbevisende måte. En organisasjon som LO har mange medlemmer og er viktig når det handler om arbeids- og lønnsvilkår i samfunnet. Miljøorganisasjoner får innflytelse når saker om forurensning eller dyreliv skal avgjøres. Naturvernforbundet kan for eksempel legge press på politikerne for å bevilge mer til kollektivtrafikk eller for å hindre at skog blir hogd ned.

Organisasjonene får ofte innflytelse ved at de er med i høringsrunder. Forslag til nye lover blir sendt ut til organisasjoner som kan bli berørt av saken. De får da anledning til å uttale seg og komme med forslag til endringer før loven blir vedtatt i Stortinget.

Aksjonskanalen

Noen ganger tar politikerne beslutninger som folk oppfatter som urimelige eller feil. Noen ganger er sakene så viktige at folk engasjerer seg utover det å bruke stemmeretten. Da er aksjoner et vanlig virkemiddel. Aksjoner kan være alt fra underskriftskampanjer og demonstrasjoner til ulovlige aksjoner som å lenke seg fast til en gravemaskin eller binde seg fast til en fabrikkpipe. Målet er å bli sett og hørt og få medieoppmerksomhet. Dersom gruppen ikke blir lagt merke til og saken ikke får noen oppmerksomhet, har ikke aksjonistene oppnådd det de ville. Dersom kommunestyret på hjemstedet ditt har bestemt at den lokale skolen skal legges ned, kan det tenkes at foreldrene aksjonerer ved å demonstrere foran kommunehuset eller møte opp på skolen for å hindre nedleggelse. Mens politisk arbeid gjennom kommunestyret ofte tar lang tid, er dette en aksjonsform som konsentrerer seg om bare én sak, og som oftest avsluttes når saken er avgjort politisk.

Påvirkningskanaler

 1. I Norge har vi valg i september. Har en som fyller 18 år i mars, stemmerett ved høstens valg?
 2. Hvilken aldersgruppe er dårligst til å bruke stemmeretten sin?
 3. Hvilke ressurser kan gi en organisasjon makt og innflytelse?
 4. Hvorfor har mediene innflytelse?
 5. Hva betyr det å sette saker på dagsordenen?
 6. Hva mener vi med at mediene er blitt mer personfokusert?
 7. Hva er aksjoner?
 8. Diskuter: Mange unge der du bor, er misfornøyd med at det skal bygges en stor vei tvers gjennom et friluftsområde. Hvordan kan dere bruke de forskjellige påvirkningskanalene for å stoppe veibyggingen?
 9. Diskuter: Du jobber i en butikk på fritiden. Timelønn og overtidstillegg får du ikke. Dette ønsker du å få endret. Hvordan kan du bruke de fire kanalene for å få det du har rett til? Vil det oppstå problemer for deg?
   
preloaded image