Lydfil - Makt i lokaldemokratiet [04:19]
Last ned mp3 [2.0 Mb]

Makt i lokaldemokratiet

Kari er 19 år og medlem av kommunestyret i en liten kystkommune. Det hele begynte med at hun som leder av elevrådet i den videregående skolen ledet aksjoner for bygging av en ny og moderne skole. Før kommunevalget ble hun kontaktet av SV, som ville at hun skulle stå på deres liste ved kommunevalget. De ønsket ungdommelig engasjement inn i kommunestyregruppen. Nå har hun sittet i kommunestyret i ett år. Hvilke muligheter har hun hatt for å påvirke utviklingen i kommunen?

Kari er politisk valgt

Kari ble altså nominert som kandidat for SV foran kommunevalget. Hun ble også ført opp langt oppe på lista, på en forhåndskumulert plass. Det betyr at navnet hennes var oppført to ganger på valglista, så mulighetene var gode for en plass i kommunestyret. Det spesielle ved kommunevalg er at det er store muligheter for at vi direkte kan påvirke hvem som kommer i kommunestyret. Som velgere kan vi gi en kandidat tilleggsstemmer, og vi kan føre opp navn fra andre valglister. Dette kaller vi slengere. Kari fikk mange tilleggsstemmer og slengere, særlig fra dem på hennes egen alder, altså førstegangsvelgere.

Demonstrasjoner kan være et effektivt middel for å påvirke lokalpolitikerne. (Scanpix)Demonstrasjoner kan være et effektivt middel for å påvirke lokalpolitikerne. (Scanpix)

Etter at hun var valgt inn, var det budsjettarbeidet for neste år som begynte. Det er en rekke oppgaver som skal løses i en kommune. Det finnes derfor kommunale utvalg som dekker ulike saksområder. Kari er medlem av det kommunale utvalget for oppvekst og utdanning. De kommunale utvalgene utarbeider ønsker til rådmannen og administrasjonen i kommunen. Rådmannen er den øverste lederen for administrasjonen. Jobben går ut på å vurdere alle ønsker og politiske signaler opp mot hva kommunen kan forvente av inntekter og utgifter i året som kommer. Resultatet av dette arbeidet er et kommunebudsjett som rådmannen og administrasjonen legger fram for kommunestyret. Politikerne i kommunestyret får beskjed om at hvis de ønsker å bevilge mer penger til ett formål, må de skjære tilsvarende ned på et annet. Budsjettbalansen skal holdes.

Inntektskilder

De viktigste inntektskildene for kommunen er overføringer fra staten, skatt fra innbyggerne og kommunale avgifter. Overføring av penger fra staten har stor betydning for kommunen. Noen av disse pengene er bundet opp i det som blir kalt øremerkede midler. Staten ønsker at velferdsgoder som helsetjenester, skole, eldreomsorg, barnehager og sosialhjelp skal komme alle til gode, uansett hvor de bor i landet. Mye av dette er regulert av lover som Stortinget har vedtatt, og det er kommunens plikt å finansiere slike rettigheter. Kari er fornøyd med at en stadig større del av pengene fra staten kommer som frie midler. Det betyr at kommunen selv i større grad kan bestemme hva pengene skal brukes til. Bra for lokaldemokratiet, synes Kari. Det er vi som kjenner kommunen vår.

Rådmannsvelde

Kari synes rådmannen har for mye makt. Kommunen er organisert etter en såkalt tonivåmodell. Det betyr at rådmannen og ulike kommunaldirektører, som ikke er politisk valgt, har stor innflytelse på hvilke formål som skal prioriteres i kommunen. Kari synes situasjonen er ekstra vanskelig fordi kommunestyret har gitt rådmannen rett til å ta avgjørelser i stadig flere saker. Flertallet i kommunestyret mener at det får så mange saker at det er riktig at rådmannen kan ta avgjørelser uten å spørre kommunestyret. Kari ønsker mer makt tilbake til de folkevalgte. Hun vet at det er en lang tradisjon for dette i Norge. I 1837 så de såkalte formannskapslovene dagens lys, noe som la grunnlaget for det kommunale selvstyret i Norge.

 

Makt i lokaldemokratiet

  1. Forklar hvordan velgerne kan påvirke hvem som skal sitte i et kommunestyre.
  2. Hva er en rådmann i en kommune?
  3. Hva skiller øremerkede midler fra frie midler?
  4. Hvor får kommunene inntektene sine fra?
  5. Når fikk vi lokalt selvstyre i Norge?
  6. Diskuter: Hva kan gjøres for å engasjere unge i lokalpolitikken?
  7. Diskuter: Hvilket parti har den beste politikken for ungdommen i din hjemstedskommune?
     
preloaded image