Lydfil - Storting og regjering i en globalisert verden [04:54]
Last ned mp3 [2.2 Mb]

Storting og regjering i en globalisert verden

Stortinget og regjeringen er viktige i det norske folkestyret. I Grunnloven står det at Stortinget har den bevilgende og den lovgivende makten, mens regjeringen har den utøvende makten. Da skulle det jo være greit å si at norske politiske organer bestemmer hvordan det skal være i Norge. Men så enkelt er det likevel ikke. Det er for eksempel riktig å si at norske politikere ikke lenger har de samme mulighetene til å styre norsk økonomi. Dette skyldes det internasjonale systemet. Men hva er det så ved det internasjonale systemet som gjør at vi kan si at storting og regjering mister makt?

Toppmøte mellom EU og Kina foregår uten at Norge er med. Et problem for oss? (Scanpix)Toppmøte mellom EU og Kina foregår uten at Norge er med. Et problem for oss? (Scanpix)

 

Globalisering


Fortsatt er det slik at Stortinget vedtar lover og bevilger penger over statsbudsjettet, og regjeringen og forvaltningen setter lovene ut i livet. Men mange mener at det norske folkestyret er under press. De hevder at storting og regjering har mistet makt til medier og organisasjoner, og ikke minst har makten blitt redusert på grunn av globalisering. Dette gjør at regjering og storting i stadig større grad begrenses av internasjonale lover og regler. Vi forplikter oss til å følge lover og regler som er utformet og vedtatt utenfor Norges grenser. Her er noen eksempler på det:

 • Norge er ikke medlem av EU, men EØS-avtalen, som er en avtale mellom Norge, Island og Liechtenstein og EU, har stor betydning for hva norske myndigheter kan gjøre på en rekke områder.
 • Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjør vedtak som reduserer mulighetene våre for å beskytte norsk landbruk mot for sterk konkurranse fra utlandet.
 • Innenfor miljøpolitikken er Norge knyttet til en rekke internasjonale avtaler, som for eksempel Kyoto-avtalen.
 • Når det gjelder menneskerettigheter, reguleres de av internasjonale avtaler som Norge har sluttet seg til.
 • NATO-medlemskapet forplikter oss i sikkerhetspolitikken.

Norsk økonomi og globalisering


Som vi ser, er det mye internasjonalt samarbeid som Norge må ta hensyn til. Avtalene som er knyttet til EØS og WTO, gjør at norske politikere ikke har den samme handlefriheten som før på det økonomiske området. Stortinget kan ikke vedta lover som bryter med inngåtte avtaler. Flere tusen direktiver i EU er blitt en del av det norske regel- og lovverket. Det viktigste med disse direktivene er at Norge ikke skal føre en politikk som i for stor grad beskytter norsk næringsliv mot konkurranse utenfra. Toll på importerte varer (vernetoll) reduseres og fjernes som et resultat av WTO-forhandlinger. Det at det er blitt vanskeligere å beskytte vårt eget næringsliv med for eksempel toll, gjør det enklere å importere og selge billige importvarer til Norge. Det norske markedet er mer åpent enn tidligere, men det betyr også at Norge får den samme adgangen til markeder i andre land og deler av verden. Mange mener at det er så viktig at vi må godta at vi ikke lenger har den samme friheten.

Er Stortinget og regjeringen fortsatt viktige?


I et representativt demokrati er det helt grunnleggende at vi lar oss representere i en folkevalgt forsamling. Derfor har vi Stortinget. Videre må vedtak i Stortinget settes ut i livet, noe som er en viktig oppgave for regjeringen. Det er et økende antall internasjonale avtaler som begrenser mulighetene som norske styringsorganer har til å styre. Men selvsagt er Stortinget og regjeringen fortsatt viktige. Samtidig er det også riktig å si at fenomenet globalisering stiller det norske folkestyret overfor nye utfordringer, blant annet ved at internasjonale organer, for eksempel WTO, og internasjonale avtaler får stadig større betydning.

Vi ser at betydningen av landegrensene svekkes i en globalisert verden. De ulike statene har i mindre grad kontroll over alle beslutninger. Men det er også viktig å huske på at statene fortsatt er viktige aktører i det internasjonale systemet. Norge som er et lite land, er i mange sammenhenger interessert i internasjonale avtaler som sikrer våre interesser. Det er bakgrunnen for Norges aktive rolle i FN.
 

Storting og regjering i en globalisert verden

 1. Hvorfor kan det være riktig å si at det norske folkestyret er under press?
 2. Hva er EØS-avtalen?
 3. WTO bidrar til økt frihandel i verden. Hva er frihandel?
 4. Hvorfor er FN ekstra viktig for Norge?
 5. Diskuter: Bør Norge melde seg ut av internasjonale organisasjoner slik at vi kan bestemme mer selv?
 6. Diskuter: Hva er det som gjør at norsk jordbruk og norsk skipsfart i mange sammenhenger har ulikt syn på økt internasjonal frihandel?
   
preloaded image