Lydfil - Hva er rasisme? [07:39]
Last ned mp3 [3.5 Mb]

Hva er rasisme?

Det å leve i et flerkulturelt samfunn byr på mange utfordringer. Når mennesker med ulik kultur og religion lever sammen, er det mye som kan virke annerledes enn det vi er vant til, og vi leter ofte etter forklaringer. Det var lenge vanlig å bruke «rase» for å forklare ulikheter mellom mennesker, og det var en vanlig oppfatning at noen raser var mindreverdige. Med dette fulgte det gjerne et krav om at rasene måtte skilles og forskjellsbehandles. I mediene snakkes det ofte om rasisme, og i det ordet ligger det en negativ holdning til andre. Men hva er egentlig rasisme i dag – og hvordan kan rasisme motarbeides?

«Statlig rasisme dreper» står det på plakatene til ungdommene.Hva tror du menes med det? (Scanpix)«Statlig rasisme dreper» står det på plakatene til ungdommene.Hva tror du menes med det? (Scanpix)

Vi er bedre enn de andre

Da vestlige land la under seg Afrika på slutten av 1800-tallet, var det en vanlig oppfatning at europeerne hadde plikt og rett til å legge under seg andre folkeslag som de betraktet som laverestående. Raseteorier ble også brukt for å forklare hvorfor slavehandel var nødvendig og fornuftig. Det ble lettere å forklare salg av mennesker når de innfødte ble sett på som mindre verdt. Det har heller ikke vært uvanlig å utestenge eller behandle hele folkegrupper dårlig. Først i 1854 ble den såkalte «jødeparagrafen» opphevet i Norge. Her stod det at jødene ikke hadde adgang til Norge. Fremmedloven fra 1927 ønsket å utvise alle sigøynere, og i 1934 kom det en lov som gjorde at flere hundre tatere ble tvangssterilisert.

Fordommer og rasisme

Fordommer er oppfatninger vi danner oss før vi har nok kunnskap. Når vi møter fremmede, har vi ofte en oppfatning av dem på forhånd. «Afrikanere er glade i musikk» eller «kvinner kjører dårligere bil enn menn» kan være typiske generaliseringer. Noen fordommer er rasistiske, som «alle med mørk hudfarge er late» eller «arabere vil alltid snyte deg for penger». Mange synes nok også at det enkleste simpelthen er å dele folk og grupper inn i enkle kategorier. Det gjør verden mer oversiktlig. Resultatet av slike fordommer kan være at grupper undertrykker enkelte andre grupper. Fordommer overfor en gruppe kan gjøre at en godtar at de blir behandlet urettferdig.

Rasisme er en forestilling om at det finnes overlegne og underlegne menneskeraser, og at dette skyldes medfødte egenskaper. Det er også vanlig å hevde at den rasen en selv tilhører, er overlegen de andre. I dag er det ikke vanlig å bruke rasebegrepet for å dele inn mennesker. Folkegrupper er i stor grad blandet, og det gir mer fornuft å snakke om forskjellige kulturer og at forskjeller mellom mennesker er tillært og ikke medfødt. De som i dag kan kalles rasister, viser gjerne til kultur som begrunnelse for sin negative holdning. De legger mindre vekt på biologiske forhold og mer vekt på at kulturen eller levesettet er annerledes, og at de ikke liker det. Moderne rasisme kan være å ha holdninger som «ulike kulturer kan ikke leve sammen», «kulturblandinger fører alltid til konflikter» eller «alle muslimer er terrorister».

Ulike former for rasisme

Organisasjonen SOS Rasisme skiller mellom tre typer rasisme. Organisert rasisme betyr at politiske partier eller organisasjoner sprer hat og frykt. Her finnes også nazistiske grupperinger. Statlig rasisme er når personer som arbeider på statlige kontorer, på kommunale sosialkontorer eller i politiet, oppfører seg rasistisk. Hverdagsrasisme er den vanligste og den vanskeligste å bekjempe. Dette er fordommer som at «muslimer ikke er til å stole på», eller at en butikk ikke ansetter folk med en annen hudfarge.

Rasismeparagrafen

I Norge er ytringsfriheten en viktig verdi. Det vil si at vi kan gå svært langt i å uttale oss eller skrive noe uten at vi trenger å frykte straff. Likevel finnes det begrensninger: I loven finnes den såkalte rasismeparagrafen. Paragrafen sier blant annet at en kan få bot eller fengsel i inntil to år dersom en offentlig uttaler seg eller ved bruk av symboler «truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse».

Hvordan kan vi motarbeide rasisme og fremmedfrykt?

Mange mener at rasisme og fordommer bygger på mangel på kunnskap. I 2001 gikk 40 000 i demonstrasjonstog i protest mot at 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept. Når mange bryr seg, skaper det både økt kunnskap og positive holdninger om at det nytter å engasjere seg mot rasistisk vold.

Når det er mye sosial uro, store endringer på arbeidsmarkedet og kanskje høy arbeidsledighet, kan folks behov for trygghet og tilhørighet øke. I et slikt klima kan fremmedfrykt sveise folk sammen og bekrefte at ens egen kultur er den beste. Fra Hitler-Tyskland så vi hvordan jødene fikk skylden for de dårlige tidene.

Er det urettferdig at ikke-vestlige innvandrere vasker toaletter selv om de har høy utdanning? (Scanpix)Er det urettferdig at ikke-vestlige innvandrere vasker toaletter selv om de har høy utdanning? (Scanpix)

I Norge kan fremmedfrykt bekjempes ved at myndighetene slår hardt ned på diskriminering av andre. Det kan for eksempel være folk som ikke får jobb eller leilighet på grunn av hudfarge eller at de har feil navn. Et annet virkemiddel kan være å sørge for at flere innvandrere arbeider i mediene for å få flere innfallsvinkler på aktuelle saker. Mange innvandrere blir ikke engang kalt inn til intervju når de søker på nytt arbeid. Noen mener «positiv særbehandling», en kvoteordning der innvandrere blir foretrukket i visse yrker, er veien å gå.

Det er viktig at ikke innvandrerne som gruppe havner nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen, og at de føler det er mulig å gjøre det godt i det norske samfunnet. Et samfunn som tar vare på alle, er et godt hjelpemiddel mot rasisme og fremmedfrykt.

Hva gjør du om en i klassen din bruker rasistiske skjellsord om andre? Da bør du ta det opp og si at vedkommende bør skjerpe seg. Noe av det viktigste du kan gjøre, er å ikke være likegyldig når du ser eller hører noen bli diskriminert. Vi har alle fordommer og trenger kunnskap for å forstå mer. Du kan være tydelig og engasjert og vise at du ikke tolererer rasisme på skolen eller andre steder. Du kan også være bevisst på hvordan du omtaler andre, og hvilke ord du bruker.

Hva er rasisme?

  1. Hva er fordommer?
  2. Hvorfor oppstår fordommer?
  3. Hva er rasisme?
  4. Hva er typiske rasistiske holdninger i dag?
  5. Hvilke typer rasisme skiller SOS Rasisme mellom?
  6. Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides?
  7. Diskuter: Burde det være lov i Norge å si hva som helst i ytringsfrihetens navn? Gi eksempler.
  8. Diskuter: Hva er typiske fordommer du og klassekammeratene dine har? Lag en liste.
preloaded image