Lydfil - Det flerkulturelle samfunnet [09:46]
Last ned mp3 [4.5 Mb]

Det flerkulturelle samfunnet

Det snakkes ofte om at Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her. Men dette er ikke noe nytt. Samer og nordmenn har levd sammen i hundrevis av år, og også andre minoriteter som kvener, tatere og sigøynere (romfolket) har vært lenge i Norge. Men den økende innvandringen, særlig fra begynnelsen av 1970-årene, har gjort Norge enda mer flerkulturelt. I dag har innvandrerbefolkningen bakgrunn fra mer enn 200 land. Alle disse kulturene påvirker hverandre og fører til økt mangfold. Dette forsterkes også av at nordmenn ser på utenlandske TV-programmer, reiser mer enn før og tar arbeid eller utdanning utenfor Norges grenser. Dette påvirker hva vi spiser, hvordan vi kler oss, hvordan vi omgås andre mennesker, vårt forhold til religioner og hvilke verdier vi synes er viktige.

Bør det være lov å bruke andre flagg enn det norske i et 17. maitog?Bør det være lov å bruke andre flagg enn det norske i et 17. maitog?

Kultur og identitet

Ofte brukes ordet kultur i forbindelse med kunstneriske uttrykksformer som litteratur og kunst. Men det er ikke denne bruken av ordet vi er opptatt av her. Vi bruker ordet kultur om verdier, vaner og kunnskaper som blir overført fra generasjon til generasjon. Kultur er noe som er menneskeskapt. Verdiene, vanene og kunnskapene vi vokser opp med, sitter dypt i oss. Vi vil for eksempel ikke bare glemme dem dersom vi flytter til et land med helt andre tradisjoner.

Kulturtilhørighet er viktig for oss alle fordi det er med på å gi oss en identitet. Vi kan si at identitet handler om hvordan individer og grupper ser på seg selv. Gjennom sosialiseringen vokser vi inn i samfunnets kultur og utvikler vår personlige identitet. Familien og skolen gir viktige impulser som er med på å utvikle din identitet. Du har også en identitet knyttet til om du er gutt eller jente, og du kan ha en identitet knyttet til det at du er norsk, eller du kan ha en identitet knyttet til det at du er norsk og muslim. Vi tilhører alle mange grupper, og vi har mange identiteter.

Etniske grupper

I et flerkulturelt samfunn eksisterer flere forskjellige kulturer sammen, og det er ulike etniske grupper. En etnisk gruppe i et samfunn skiller seg fra andre grupper på områder som språk, religion, matvaner, tradisjoner og historie. De ser på seg selv som forskjellige fra andre grupper og er interessert i å beholde sin egenart. Vi kan si at etnisitet handler om den identiteten en person eller gruppe får ved å tilhøre en befolkningsgruppe, medlemmene av den har noe til felles som skiller dem fra andre grupper. Etnisk identitet er ikke noe vi går rundt og føler hele tiden, men er noe som kan oppstå når vi møter folk som vi oppfatter som forskjellige fra oss. På mange måter handler det om en opplevelse av vi og de andre. Hvis du for eksempel flytter til India, vil du nok føle deg norsk – du vil merke din etniske identitet.

Kulturer og religioner møtes

Selv om kultur blir overført ved at barn og unge lærer av de eldre, er kulturen hele tiden i endring. Alle kulturer endrer seg, samtidig som hver enkelt kultur prøver å ta vare på noen verdier og tradisjoner. Men det er ikke enkelt å peke på hva som er typisk norsk. Det kan nok være mulig å finne noen fellestrekk i nordmenns verdier, vaner og kunnskaper, men det er også mange forskjeller, forskjeller som kan knyttes til hvor en bor, alder og økonomisk og sosial bakgrunn.

Møtet mellom storsamfunnet og innvandrere er en viktig faktor for at kulturen endrer seg. Men slike kulturmøter kan også føre til problemer i et samfunn. Norsk innvandringspolitikk bygger på prinsippet om integrasjon. Det betyr at forholdene skal legges til rette for at etniske minoriteter kan ta vare på og utvikle sin egen kultur, samtidig som de må tilpasse seg det norske samfunnet. Det er for eksempel norske lover som gjelder. Alle skal ha like muligheter og rettigheter i samfunnet uansett hudfarge, hvor de kommer fra, og hvilken religion de har.

Kulturmøter vil nødvendigvis oppstå i et flerkulturelt samfunn. Det kan være krevende fordi vi får kontakt med en annen måte å se virkeligheten på. Hvilke holdninger og verdier vi møter andre kulturer med, er avgjørende for om det blir konflikter. Mange ser på sin egen kultur som den eneste rette, og kulturer som er annerledes, blir sett på som noe mindreverdig. En lar sin egen kultur bli målestokken for hvor verdifulle andre kulturer er. Vi kaller dette en etnosentrisk betraktningsmåte. Et annet perspektiv, som gir større innsikt og forståelse, tar utgangspunkt i en kulturrelativ betraktningsmåte. En slik betraktningsmåte gjør at vi i større grad utforsker og forsøker å forstå bakgrunnen for fremmede skikker og levemåter, før vi sier at noe er riktig eller galt, pent eller stygt.

I et flerkulturelt samfunn er det mange religioner som lever side om side. Samtidig er det også slik i dag at religionens betydning i samfunnet på mange måter er svekket. Vi lever ikke lenger i et samfunn der den kristne religionen gjør seg gjeldende på de fleste områder i samfunnet, det være seg politikk, kultur, tanker eller holdninger. Det religiøse bildet i det norske samfunnet er i sterk endring, og det stiller oss overfor nye utfordringer, men også muligheter.

Fordommer og rasisme

Møtet mellom ulike kulturer kan gi grobunn for fordommer og rasisme. Fordommer er forestillinger om hvordan andre folkegrupper er, og kjennetegnes ved at de ikke stemmer med de faktiske forholdene. Når synet på andre mennesker bygger på den forutsetningen at det er hudfarge og ytre fysiske kjennetegn som er avgjørende for den enkeltes menneskelige egenskaper, kaller vi det rasisme. Dette forenklede menneskesynet var et kjennetegn i Hitler-Tyskland.

Samene i Norge

Norske myndigheters politikk var i lang tid preget av det vi må kunne kalle en etnosentrisk holdning til samene. Myndighetene førte en politikk som gikk ut på at samene skulle bli mest mulig norske og glemme sin egen kultur. Det betydde blant annet at det bare skulle snakkes norsk på samiske skoler. Norsk var det eneste undervisningsspråket i samiske områder helt fram til 1959. Denne måten å behandle andre folkeslag og kulturer på kaller vi assimilering.

Samene har i dag status som et urfolk, Europas eneste, og har FN-fastsatte rettigheter for å kunne ta vare på sin egen kultur og livsform, sitt eget språk og det samiske næringsgrunnlaget som tradisjonell reindrift.

Hvor flerkulturelt er Norge?

Det er interessant å merke seg at de som bor i Oslo, er de mest positive til innvandrere i Norge, samtidig som Oslo er det stedet i Norge der innvandrerandelen er størst, med 25 prosent av befolkningen.

Innvandrere utgjør i dag ca. 10 prosent av hele Norges befolkning. Og totalt er det omtrent like mange kvinner og menn. Men det er noen forskjeller med hensyn til hvilket land de kommer fra: Kvinneandelen er høy fra Thailand (85 prosent), Filippinene (76 prosent) og Russland (66 prosent), mens det er en større andel menn fra Afghanistan (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (58 prosent). Etter at EU ble utvidet i 2004, har vi fått en kraftig økning i innvandringen fra nye EU-land i Øst-Europa, ikke minst fra Polen. Polakkene utgjør nå den største enkeltgruppen av innvandrere i Norge etterfulgt av pakistanere og svensker.

Når det gjelder den samiske befolkningen, er statistikken noe ufullstendig. De fleste kilder anslår antall samer i Norge til ca. 40 000. Ved sametingsvalget i 2005 var det i overkant av 12 000 stemmeberettigede. Tallene er også usikre når det gjelder antall kvener. En regner med at 10 000 til 15 000 personer betrakter seg som kvener eller personer av kvensk/finsk slekt. Antall sigøynere (romfolket) blir anslått til ca. 350.

Det flerkulturelle samfunnet

 1. Hvorfor er det riktig å si at Norge alltid har vært et flerkulturelt land?
 2. Hva er det som gjør at norsk kultur i dag blir mer påvirket av andre kulturer enn den ble tidligere?
 3. Hva betyr det at norsk innvandringspolitikk bygger på prinsippet om integrasjon?
 4. Hva mener vi med assimilering?
 5. Forklar begrepene etnosentrisk og kulturrelativt kultursyn.
 6. Forklar begrepet fordommer.
 7. Hva er rasisme?
 8. Hva kan være grunnen til at samene har fått rettigheter fastsatt av FN?
 9. Kommenter hovedtrekk i figuren øverst på siden.
 10. Diskuter: Hvordan kan en best legge til rette for integrering av innvandrere?
 11. Diskuter: Hvorfor oppstår rasisme?
preloaded image