Lydfil - Kriminalitet [09:29]
Last ned mp3 [4.3 Mb]

Kriminalitet

Fengselsstraff betyr mye ensomhet. Synes du at isolasjon er en viktig del av straff en?Fengselsstraff betyr mye ensomhet. Synes du at isolasjon er en viktig del av straff en?

Hvorfor kan vi ikke kjøre så fort vi vil, bygge hus hvor vi vil, ta andres penger og slå til mennesker vi ikke liker? Svaret på dette er at ethvert samfunn er avhengig av regler og lover som alle må følge for at samfunnet skal kunne fungere. Hvilke normer, verdier, lover og regler som gjelder i samfunnet, lærer vi gjennom sosialiseringsprosessen. Gjennom denne prosessen får vi viktig informasjon om hva som er rett og galt i et samfunn. Brudd på det som flertallet i et samfunn ser på som riktig, kaller vi sosiale avvik. En sosial avviker er en person som bryter normer som gjelder i et samfunn. Hvilke konsekvenser avviket får for den enkelte, er avhengig av hvor alvorlig samfunnet mener avviket er.

Kriminalitet er en form for avvik som betyr at straffeloven brytes. Brudd på straffeloven som samfunnet betrakter som alvorlige, er en forbrytelse, og politi og rettsvesenet kobles inn for å etterforske og eventuelt la en domstol avgjøre skyldspørsmål og straffeutmåling.

Norge er en rettsstat der den enkeltes rettssikkerhet er viktig. Det betyr at en bare kan dømmes hvis en bryter en vedtatt lov, at lover ikke har tilbakevirkende kraft, og at alvorlige lovbrudd skal bringes fram for domstoler, der den tiltalte sammen med en forsvarer kan fremme sitt syn på hva som har skjedd, før det felles en dom.

Gangen i en straffesak

Finner politiet fram til en person de mener har begått et lovbrudd, blir han eller hun siktet i saken. På grunnlag av etterforskningen kan påtalemyndighetene reise tiltale. Alle straffesaker starter i tingretten. Når tingretten under etterforskningen behandler spørsmål om fengsling, pågripelse og liknende, kalles den forhørsrett. Forhørsretten kan også dømme i straffesaker, men da må du ha tilstått ugjerningen, og du må samtykke i at saken blir pådømt i forhørsretten. Du skal som regel ha en forsvarer som representerer deg i retten. Aktor er den personen som representerer påtalemyndigheten. Og litt forenklet: Aktors jobb er å få den tiltalte dømt. En dom i tingretten kan ankes av begge parter til neste trinn i domstolspyramiden, som er lagmannsretten. Her avgjøres skyldspørsmålet endelig. Det kan imidlertid ankes til Høyesterett over straffeutmålingen og saksgangen.

Det første trinnet i domstolspyramiden er altså tingretten. Blir saken forlangt tatt opp igjen av den tiltalte eller påtalemyndigheten, er neste trinn lagmannsretten. Øverst i pyramiden finner vi Høyesterett. Muligheten for å anke en rettsavgjørelse, det vil si forlange at den blir tatt opp på nytt, er viktig for rettssikkerheten i samfunnet. For å sikre seg at dommen er riktig og rettferdig, blir det altså gitt mulighet for å få saken prøvd flere ganger.

Former for straff og kriminalitet

En tiltalt som blir funnet skyldig, kan straffes på ulike måter. Det å sone en dom i fengsel, er vel det de fleste forbinder med straff. Hvis en dømmes til ubetinget fengsel, innebærer det at dommen må sones i fengsel. Betinget fengsel, derimot, betyr at en slipper å sone i fengsel hvis en ikke begår nye lovbrudd i en viss prøvetid.

Det er også mulig å få samfunnsstraff, som er en frihetsinnskrenkning på bestemte vilkår under tilsyn av kriminalomsorg i frihet. Denne formen for straff blir ofte brukt overfor unge lovbrytere. De fleste kommunene i Norge har et konfliktråd. Rådene blir særlig brukt når det dreier seg om unge førstegangslovbrytere. Her møtes lovbryteren, offeret for lovbruddet og en uavhengig mekler. De fleste sakene dreier seg om straffbare handlinger som er begått mot privatpersoner. Lovbryteren får en mulighet til å gjøre opp for seg uten at saken havner i domstolssystemet.

Mindre alvorlige lovbrudd blir kalt forseelser. Eksempler på forseelser er mindre fartsoverskridelser og gateuorden. Straffen er bøter eller forelegg. I et moderne samfunn er det mange former for kriminalitet: økonomisk kriminalitet (underslag, svart arbeid og korrupsjon), annen vinningskriminalitet (tyveri av penger og verdigjenstander), miljøkriminalitet (ulovlige utslipp og forurensning), voldskriminalitet (mord, legemsbeskadigelse og ran), seksualkriminalitet (voldtekt og incest), narkotikakriminalitet, skadeverk, arbeidsmiljøkriminalitet (farlige arbeidsplasser) og trafikkriminalitet.

Det er tre årsaker til at en ønsker å straffe lovbrytere. For det første skal straffen virke som en lærepenge, individualpreventive hensyn. Videre skal straffen virke avskrekkende for andre, allmennpreventive hensyn. En tredje årsak er at en ønsker å beskytte samfunnet mot nye alvorlige forbrytelser ved hjelp av fengsling.

Hvorfor blir noen kriminelle?

Årsakene til det er nok mange og sammensatte. Det er to viktige forklaringer: Noenlegger vekt på atlovbryteren gjør et bevisst valg mellom rett oggalt. Det kan være et ønske om egen vinning, psykiske problemer, familieproblemer, følelsen av å være taper i skolen og på arbeidsmarkedet eller stoffavhengighet som skal finansieres. Ansvaret for kriminelle handlinger blir lagt på hvert enkelt individ, og en legger liten vekt på samfunnsmessige årsaker til kriminalitet.

Den andre måten å forklare kriminalitet på har som utgangspunkt at det kan være forhold i selve samfunnssystemet som fremmer kriminalitet. Eksempler på det kan være en politikk som fører til arbeidsledighet, og at samfunnets goder er urettferdig fordelt, noen blir utestengt og blir tapere i jakten på luksus og statussymboler.

Moderne kriminalitet kan skje hjemmefra. Er du enig i at fildeling er kriminelt?Moderne kriminalitet kan skje hjemmefra. Er du enig i at fildeling er kriminelt?

Den typiske lovbryteren i Norge er en ung mann bosatt i en by. Han har lav utdanning og en følelse av å være taper på mange områder i samfunnet. Rusavhengighet er ofte et kjennetegn. Men disse kjennetegnene ved en lovbryter bør brukes med forsiktighet og er direkte gale innenfor enkelte former for kriminalitet. Økonomisk kriminalitet blir for eksempel ofte begått av mennesker i voksen alder med ressurser og utdanning. Det betyr at de i større grad har mulighet for å skjule lovbruddet på en måte som gjør etterforskning vanskelig.

Forebygging

Forebygging betyr at en prøver å hindre at kriminalitet oppstår, eller begrense utbredelsen av den. Det er ulike synspunkter på hva som kan bidra til å forebygge kriminalitet. De som ser på kriminalitet som et resultat av urettferdighet i samfunnet, mener at det må gjøres noe med skjevheter i samfunnet, som inntektsforskjeller og ulik mulighet for arbeid og utdanning. Andre legger vekt på ansvaret hvert enkelt individ har. Den kriminelle skal vite at det er mer å tape enn å vinne på lovbruddet. Forebyggingstiltak vil da være en større vektlegging på strenge straffer.

Mange mener at samfunnet må gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Virkemidler her vil være bedre bomiljøer og positive fritidstilbud. Forholdene må legges til rette for familiene. Tiltakene vil berøre store områder som familiepolitikk, arbeids- og utdanningspolitikk og helse- og sosialpolitikk.

Et tiltak av nyere dato er samarbeidsgrupper i hver kommune for å forebygge kriminalitet. I disse gruppene møtes skole, politi og pp-tjeneste for å sette i verk tiltak overfor ungdom som er i ferd med å bli kriminelle. Natteravnene skal bidra til at voksne mennesker er til stede blant ungdom i helgene. Tiltaket skal forsøke å dempe ungdomsbråk og voldsbruk.

Kriminalitet

 1. Hva skal til for at en person kan sies å være kriminell?
 2. Hvorfor straffer vi?
 3. Hva kjennetegner en forseelse?
 4. Hva betyr det at en dom blir anket?
 5. Hva er forskjellen mellom betinget og ubetinget fengselsstraff?
 6. Hvorfor blir noen kriminelle?
 7. Hvordan er domstolspyramiden bygd opp?
 8. Hvorfor er økonomisk kriminalitet vanskelig å etterforske for politiet?
 9. Hva er et konfliktråd?
 10. Hva kan forebygge kriminalitet?
 11. Diskuter: Hva kan årsaken være til at unge menn som er bosatt i byer, er de mest kriminelle i Norge?
 12. Diskuter: Strengere straffer vil føre til lavere kriminalitet.
preloaded image