Lydfil - Jordbruk og fiske, trenger vi det? [04:56]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

Jordbruk og fiske, trenger vi det?

Både fiske og jordbruk har gjennomgått store forandringer de siste årene. Jordbruket blir stadig mer konkurranseutsatt som en følge av det arbeidet Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjør for å bygge ned tollmurer mellom land. Norske gårdbrukere frykter at de skal tape kampen mot utenlandske bønder. Mange kystsamfunn er truet av kjøp og salg av fiskekvoter som favoriserer store selskaper med penger nok til å samle kvoter på få hender. Store, effektive, havgående fartøyer avløser kystfiskernes mindre båter som leverte fangsten til fiskemottak i lokalsamfunnet. Hva vil skje med disse næringene?

I 1949 var det 213 000 gårdsbruk i Norge. I 2002 var det 61 500. Kan du forklare hva som har skjedd? (Scanpix)I 1949 var det 213 000 gårdsbruk i Norge. I 2002 var det 61 500. Kan du forklare hva som har skjedd? (Scanpix)

 

Primærnæringene

Jordbruk, bergverksdrift, skogbruk, fangst og fiske utgjør primærnæringene. Dette er viktige næringer i et langstrakt land med spredt bosetting. Nærhet til fiskerike kyst- og havområder har sikret inntekt og bosetting i de mange kystkommunene i Norge. Funn av sølv og kobber førte til bergverksbyer som Kongsberg og Røros. På Svalbard har gruvedriften gitt arbeidsplasser og sikret bosetting.

Jordbruket har tradisjonelt vært skjermet mot konkurranse fra importerte landbruksprodukter ved hjelp av subsidier, importforbud, importkvoter og tollmurer.

Fiskeriene – store inntekter

Når det gjelder fiske og fiskeoppdrett, utgjør denne næringen en viktig inntektskilde for Norge. I 2007 eksporterte Norge fisk og fiskeprodukter for ca. 35 milliarder kroner. Næringen sysselsatte om lag 14 000 personer. I 1990 var det rundt 5000 flere sysselsatte i næringen. Men samtidig var verdien av eksporten bare halvparten av det den er i dag. Det har altså foregått en omfattende effektivisering og produksjonsøkning i fiskerinæringen. Havgående trålere, produksjons- og frysebåter gjør at fisken nå kan behandles om bord i båtene.

Endringene i fiskeriene har ført til en heftig debatt, ikke minst i Nord-Norge. Det blir påstått at massivt industrifiske er i ferd med å ødelegge fiskebestanden. Andre hevder at effektiviseringen og større enheter øker norske fiskeriers mulighet for store eksportinntekter i et konkurransepreget internasjonalt marked. Mange i Nord-Norge, ikke minst i Finnmark, ser fram til at økt gass- og oljeaktivitet i de nordlige havområdene vil gi et økonomisk oppsving for landsdelen. Andre mener at denne aktiviteten vil kunne true fiskebestanden i et av de mest ressursrike områdene i verden.

Landbruk – en presset næring

Norsk landbruk ser ut til å stå foran store utfordringer i tiden som kommer. Omstillingene har allerede vært store. I løpet av de siste 25 årene har tallet på gårdsbruk blitt halvert, samtidig som for eksempel kjøttproduksjonen har økt med 50 prosent, og størrelsen på en gjennomsnittsgård arealmessig har blitt doblet. Landbruket er altså preget av økt effektivisering og produksjonsøkning i likhet med det vi finner i fiskeriene. Mange i landbruksnæringen mener at norske bønder er sjanseløse hvis det blir åpnet for fri import av landbruksprodukter fra land som har naturlige forutsetninger for en mer industrimessig landbruksproduksjon.

Fordi vi i Norge har vanskelige klimatiske forhold, hevder mange at norsk landbruk må ha spesiell beskyttelse i form av tollmurer og importrestriksjoner.

Utviklingen peker klart mot et mer konkurranseutsatt norsk landbruk. WTO-forhandlingene har som mål å fjerne tollmurer som hindrer fri konkurranse. Dette kjemper norske landbruksinteresser imot. Det er et syn som også møter motstand innad i Norge. Organisasjonen Fremtiden i våre hender mener at et viktig norsk bidrag mot fattigdom i verden vil være at det lages mindre mat i Norge, og at det importeres mer mat fra fattige land i sør. De mener derfor at tollmurer må fjernes og landbrukssubsidier kuttes. Mange norske forbrukere ønsker økt import velkommen fordi det vil gi reduserte priser på mat.

 

Jordbruk og fiske, trenger vi det?

  1. Produseres det mer eller mindre melk og korn enn før? Beskriv utviklingen.
  2. Beskriv utviklingen i antall jordbruksbedrifter i Norge de siste 25 årene.
  3. Hvor mange kroner eksporterte Norge fisk for i 2007?
  4. Hvilke utfordringer står norsk jordbruk overfor? Hva med fisket?
  5. Diskuter: Er det riktig at norske myndig-heter skal subsidiere landbruket?
preloaded image