Lydfil - Velstandsutvikling i Norge [06:20]
Last ned mp3 [2.9 Mb]

Velstandsutvikling i Norge

For hundre år siden var Norge et fattig land. I Vest-Europa var det bare Hellas og Portugal som hadde et lavere inntektsnivå enn Norge. Den store utvandringen til Amerika rundt århundreskiftet var et tegn på dårlig levestandard for nordmenn flest. I dag omtales Norge som et av verdens rikeste land med godt utbygde velferdsordninger. Hva har skjedd?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 200 000 lever i fattige husholdninger i Norge. Er det mange eller få? (Scanpix)Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 200 000 lever i fattige husholdninger i Norge. Er det mange eller få? (Scanpix)

 

Industrialisering

I 1905 visste ingen om naturressursene olje og gass utenfor norskekysten, men vi hadde andre ressurser som kunne utnyttes for å utvikle landet. Fossefall ble bygd ut og gav elektrisk kraft til ny norsk industri. Norsk Hydro ble etablert i 1905 og nøt godt av billig elektrisk kraft til produksjonen av kunstgjødsel. Tettsteder som Rjukan, Odda, Sarpsborg, Notodden, Sauda, Høyanger og Glomfjord ble industrisamfunn med tusenvis av arbeidsplasser. Det ble bygd arbeiderboliger, og fagforeningene fikk økt oppslutning. Andre steder i Norge var det fisken som gav arbeidsplasser og industrialisering. Nye jerngruver ble satt i drift, de fleste i Nord-Norge. Norsk eksport økte, godt hjulpet av skipsfarten. Tallet på ansatte i industrien, sekundærnæringene, steg, men i 1920 var fortsatt tre av fire sysselsatt i primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske.

Gjenoppbygging og vekst

Norge stod overfor store utfordringer da den andre verdenskrigen sluttet i 1945. Store deler av Nord-Norge var rasert av tyskerne, og produksjonsutstyr i industrien var nedslitt og trengte modernisering. Fra 1950 til 1973 var det høy økonomisk vekst i hele den industrialiserte delen av verden. I 1971 skjedde det noe som endret norsk økonomi. Vi startet vår oljeproduksjon. Norge var i ferd med å bli et rikt land. I 1970 hadde Norge et bruttonasjonalprodukt (verdiskapning) per innbygger som var 30 prosent lavere enn i Sverige, mens situasjonen i dag er at vi ligger omtrent 30 prosent høyere enn Sverige. En del av de økte inntektene har vi plassert i et fond, Statens pensjonsfond – Utland, som ved årsskiftet 2008/2009 hadde en verdi på ca. 2 120 milliarder kroner.

Dagens situasjon

Den gode økonomien gjør det mulig å bygge ut velferdsordninger innenfor helse, omsorg og utdanning. I dag er 35 prosent av de yrkesaktive i Norge sysselsatt i tertiærnæringene utdanning og helse- og omsorgstjenester. Olje- og gassindustrien er Norges viktigste næring og står for 23 prosent av den totale verdiskapningen i Norge og nesten halvparten av eksporten vår. I statsbudsjettet for 2008 ble over 90 milliarder olje- og gasskroner trukket inn i økonomien for å vedlikeholde og styrke velferdsstaten.

Vi har en svært høy levestandard. De aller fleste har det de trenger av materielle goder. Levestandarden blir målt ved hjelp av bruttonasjonalproduktet (BNP), som er verdien av den samlede produksjonen i landet i løpet av et år. I 2007 var BNP ca. 483 550 kr per innbygger. BNP sier altså noe om den materielle levestandarden vår. Jo mer penger vi har, desto mer kan vi bruke på forbruk, det vil si øke vår materielle levestandard.

De fleste i Norge har tak over hodet, og de færreste går sultne til sengs. Men selv om høy levestandard på mange måter gjør livet lettere, er mye penger og materielle goder ikke nødvendigvis det samme som høy livskvalitet. Høy livskvalitet er også avhengig av god helse, rett til arbeid, trygge arbeidsplasser, mulighet for utdanning og kontroll over egne livsvilkår. Mange av disse behovene blir i Norge ivaretatt av staten. I Norge har for eksempel alle krav på medisinsk behandling og rett til skolegang.

Hva med framtiden for norsk økonomi?

Naturressursene olje og gass er ikke fornybare, og i framtiden vil en viktig inntektskilde for landet forsvinne. I mellomtiden satses det på å videreutvikle annen type industri og næringsvirksomhet. Den økonomiske globaliseringen betyr at Norge ligger åpent for konkurranse utenfra. Norske bedrifter flytter til land med billig arbeidskraft. Det fører til reduksjon i antall sysselsatte i den tradisjonelle industrien. I stadig stigende grad etablerer store norske selskaper som Telenor og Statoil seg også utenlands. Hvor store olje- og gassressurser Norge har, vet vi ikke nøyaktig. Leteboring og utvinning er i gang i nye havområder, for eksempel utenfor Lofoten og i Barentshavet. I noen av disse områdene finnes også de viktigste fiskeressursene våre. Mange er redde for at olje- og gassutvinning skal skade disse ressursene.

Videre frykter mange at krav om lavere kostnader for å gjøre norsk næringsliv konkurransedyktig vil presse avgifts- og skattenivået vårt nedover. Det kan gjøre det vanskelig å opprettholde det gode velferdstilbudet vi har i Norge, fordi velferdsstaten er finansiert ved hjelp av skatter og avgifter.

Velstandsutvikling i Norge

  1. Hvilken naturressurs ble tatt aktivt i bruk fra 1905?
  2. Hva skjedde i 1971 som fikk store konsekvenser for Norge?
  3. Hvor viktig er olje- og gassproduksjonen for Norge?
  4. Hva mener vi med levestandard?
  5. Hvilke konflikter kan oljeutvinning utenfor Lofoten føre til?
  6. Hvilke utfordringer står norsk økonomi overfor i årene som kommer?
  7. Diskuter: Hva vil høy livskvalitet si for deg?
  8. Diskuter: Hvorfor har vi fattige i et rikt land som Norge?
preloaded image