Lydfil - Fattige og rike land [04:38]
Last ned mp3 [2.1 Mb]

Fattige og rike land

I verdenssamfunnet finnes det tapere og vinnere. Det at noen land er fattige mens andre er rike, er selvsagt ingen tilfeldighet. Det finnes noen årsaker til at det er slik. Fattigdom er et enormt problem i verden i dag, selv om tallet på fattige har gått ned de siste årene. Det er mange og sammensatte årsaker til at noen land er rike mens andre er fattige. Hva er fattigdom, og hvorfor er det så store forskjeller mellom land?

Jonathan (13) bor på en søppelfylling i Ecuador. Har han en framtid? (Scanpix)Jonathan (13) bor på en søppelfylling i Ecuador. Har han en framtid? (Scanpix)

Hva er fattigdom?

Det finnes noen grunnleggende behov, for eksempel mat og bolig, som må tilfredsstilles for at mennesker ikke skal regnes som fattige. Hva som regnes som grunnleggende behov, varierer fra kultur til kultur: En fattig nordmann vil ikke virke særlig fattig for en som tigger på gata i Calcutta i India. For å kunne skille mellom ulike grader av fattigdom kan vi snakke om absolutt og relativ fattigdom.

Absolutt fattigdom viser til mennesker som ikke får dekket grunnleggende behov som mat, klær, hus og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Begrepet relativ fattigdom viser at fattigdom ikke bare handler om å tilfredsstille grunnleggende behov, men må måles i forhold til det samfunnet en lever i. I EU blir en person regnet som fattig hvis vedkommende bare har halvparten av medianinntekten til befolkningen.

Når vi skal studere fattigdom i verden, blir ofte materielle verdier vektlagt. Ofte er det målet bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger som blir brukt, det vil si verdien av de varene og tjenestene som blir produsert i landet i løpet av ett år, delt på antall innbyggere. Men dette sier ikke noe om hvordan verdiene fordeles innad i et land. Et land kan ha høy BNP per innbygger, men dette kan skjule at mange lever i fattigdom, og at noen er svært rike.

FNs indeks for menneskelig utvikling, HDI (Human Development Index), gir et mer riktig bilde av velferdsnivået i et land. Denne indeksen bygger på tre viktige faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntekt per innbygger. Dette gir litt andre resultater enn om vi bare ser på BNP.

Store forskjeller mellom land

De rikeste landene i verden er i hovedsak samlet i Vest-Europa og Nord-Amerika, i tillegg til Australia, New Zealand og Japan. Disse landene har det til felles at de har en høyt utviklet industri, en høyt utdannet befolkning og få mennesker som arbeider i jordbruk. Landene ble industrialisert på 1800-tallet, noe som har gitt grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. De fattigste landene i verden ligger først og fremst i Afrika sør for Sahara. Et særtrekk ved mange fattige land er at de fleste bor på landsbygda og har lite utviklet industri.
Siden 1990 har tallet på ekstremt fattige i verden sunket med ca. 250 millioner. Men likevel lever fremdeles omtrent en milliard på under én dollar om dagen. Særlig Øst- og Sør-Asia har hatt en positiv utvikling. I Afrika sør for Sahara har andelen fattige ikke falt.

Det er stor forskjell mellom fattige land. I Øst-Asia, Sør-Amerika, Sør-Korea og i stater som Kina, India og Brasil har det vært en betydelig vekst og velferdsøkning. Særlig Kina har hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste tretti årene.

FNs organisasjon for mat- og landbruksproduksjon, FAO, mener at det er 963 millioner feil- og underernærte mennesker i verden, og regner med at det i 2025 vil være 1,8 milliarder som lever i områder med stor vannmangel. Verden står med andre ord overfor enorme utfordringer knyttet til fattigdom. Blant annet må det satses på utdanning, økonomisk vekst og styrking av demokratier.

 

Fattige og rike land

  1. Det skilles mellom absolutt og relativ fattigdom. Hva er forskjellene?
  2. Hva er forskjellene på å bruke BNP og HDI som mål på fattigdom?
  3. I hvilke områder finner vi de rike landene i verden?
  4. Hvor mange lever i ekstrem fattigdom?
  5. Hvilke fattige land har hatt en positiv utvikling de siste årene?
  6. Diskuter: Hva tror du årsakene kan være til at spesielt Afrika sør for Sahara er mest utsatt for fattigdom?
  7. Diskuter: Gi argumenter for og imot økonomisk bistand til fattige land.
preloaded image