Lydfil - Terrorisme [05:16]
Last ned mp3 [2.4 Mb]

Terrorisme

Tirsdag 11. september 2001 var en strålende morgen i New York. Men plutselig dundrer et fly inn i det ene av de 110 etasjer høye «Tvillingtårnene» på Manhattan. Forbløffede innbyggere var vitne til en grusom flyulykke. Atten minutter senere kom det enda et fly og traff det andre tårnet. Ingen var i tvil lenger. Dette var et terrorangrep. Millioner av tv-seere var sjokkerte vitner. Gjerningsmennene som raskt ble utpekt, tilhørte en internasjonal terroristgruppe, Al-Qaida.

New York, 11. september 2001. Hva skjedde? (Scanpix)New York, 11. september 2001. Hva skjedde? (Scanpix)

 

Hva er en terrorhandling?

Hvorfor sier vi at dette var en terrorhandling? Terrorisme er bruk av vold, men hensikten er ikke først og fremst å ramme dem som faktisk blir utsatt for volden. Målet var ikke å ramme dem som var inne i World Trade Center. Det er i større grad samfunnet en ønsker å ramme. Hvem som blir ofre, er mer tilfeldig.

Medieoppmerksomhet er et viktig mål for terrorister. Mediene strømmer til etter en terrorhandling, og terroristene får oppmerksomhet, men ikke nødvendigvis økt støtte for saken de kjemper for. Terrorisme er et middel for å nå et mål. Ofte er det den svake parten i en konflikt som tyr til terrorisme, fordi den ser på dette som den eneste muligheten til å få oppmerksomhet om sin sak. IRAs terrorhandlinger i Storbritannia og særlig i Nord-Irland er et godt eksempel på dette.

Terroristene vil uttrykke noe med handlingen. De vil markere hva de er imot, eller hva de selv står for. Målet er å skape frykt og gjerne provosere myndighetene i et land til å reagere. Ved å skape en krisesituasjon skaper terroristene et behov for en mothandling. Det er ofte viktig for folk flest at myndighetene i et land svarer på terrorhandlingen. Faren er at dette ender i en endeløs rekke med hevn og motreaksjoner.

En terrorismeforsker har påpekt at dagens terrorisme er annerledes enn den var før. Tidligere nøyde terroristene seg med å drepe én for å skremme tusen. Det virker som om noen av dagens terrorister ikke står tilbake for å drepe tusen for å skremme millioner. Terroren foregår i en større skala. Noe av forklaringen på dette er at det i dagens samfunn er en mye høyere terskel for å få oppmerksomhet i mediene.

Det er også mye i det moderne samfunnet som gjør det lettere å gjennomføre terrorisme, for eksempel moderne teknologi og effektiv transport. Moderne medieteknologi gir store muligheter for å få oppmerksomhet om terrorhandlingen og spre budskapet raskt.

Årsaker til terrorisme

Det er vanlig å knytte terrorisme til samfunn som er preget av stor sosial ulikhet og sosial uro. Og det at en befolkningsgruppe oppfatter at samfunnet er preget av sosial ulikhet og urettferdighet, kan nok være en viktig grunn for terrorisme. Det kan også være land der myndighetene generelt har svært liten tillit fra befolkningen. De oppfattes som korrupte og har liten støtte.

Men det er ikke bare materielle og økonomiske årsaker til terrorisme. Diskriminering på etnisk eller religiøst grunnlag er en årsak til at mange minoritetsgrupper tyr til terrorhandlinger. Minoriteten kan mangle viktige rettigheter, og ofte har de ikke de samme økonomiske mulighetene som majoritetsgruppen har. Minoritetsgrupper kan også føle seg undertrykt med hensyn til politisk makt og oppleve at kulturen deres blir undertrykt.

Ekstreme ideologier og religiøse bevegelser er også en årsak til terrorisme. Vi ser ofte dette i samfunn som har vært gjennom store endringer, for eksempel i arabiske land som har opplevd en rask utvikling fra stammesamfunn til moderne samfunn. Tradisjonelle verdier er i endring, og dette fører i noen tilfeller til at ytterliggående grupper som legger vekt på religion eller dyrking av en fortid som ofte glorifiseres, får stor oppslutning.

Mange hevder også at kampen mot terror som er iscenesatt av USA, skaper ny terror i form av selvmordsbombere og voldelige aksjoner der sivile ofre blir rammet. Sentrale land i denne sammenhengen er Irak, Afghanistan, India og Pakistan. I alle disse landene har det skjedd en polarisering, økte motsetninger, mellom vestlige interesser og fundamentalistiske islamske grupperinger. Det blir hevdet at svaret på denne utfordringen ikke er økt militær makt, men humanitær hjelp og økt tilgang på velferdsgoder i konfliktområdene.

Terrorisme

  1. Hva er terrorisme?
  2. Forklar hva som menes med at «terrorisme er et middel for å nå et mål».
  3. Hvorfor ønsker terroristene å skape frykt?
  4. Hva er forskjellen på terrorisme før og nå?
  5. Hva er de viktigste årsakene til terrorisme?
  6. Diskuter: «De vestlige landene er skyld i terrorismen fordi de undertrykker fattige land.»
  7. Diskuter: «Vi må slutte å forstå terror-ismen. Det er enten dem eller oss.»
  8. Diskuter: «Det blir ikke færre terror-aksjoner før USA og allierte land militært har trukket seg ut fra Afghanistan og Irak.»
preloaded image