Lydfil - Nordområdene - et nytt konfliktområde? [05:07]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

Nordområdene - et nytt konfliktområde?

I de såkalte nordområdene kontrollerer Norge et område som er seks ganger så stort som det norske fastlandet. Begrepet nordområdene brukes for å beskrive et område fra Nordpolen og omtrent til polarsirkelen. Forskere mener at så mye som en firedel av verdens olje- og gassforekomster ligger i disse områdene. Og det er store fiskeressurser her. Hvilke utfordringer finnes i området?

Den norske kystvakten på oppdrag. Ulovlig fiske er et stort problem i nordområdene. (Scanpix)Den norske kystvakten på oppdrag. Ulovlig fiske er et stort problem i nordområdene. (Scanpix)

Forholdet til Russland – Barentshavet

Den kalde krigen var preget av skepsis og mistenksomhet og gjorde det vanskelig å få til et godt samarbeid mellom Norge og Sovjetunionen. I dag eksisterer ikke staten Sovjetunionen lenger, og forholdet til Russland er godt. Men det er viktig å tenke på at Russland fremdeles er en stormakt, og at Norge er et lite land. Det er derfor viktig å ha et godt forhold til Russland, samtidig som vi må markere oss i dette enorme området med så rike ressurser.

I havområdene i nord har en i over tretti år diskutert hvor delelinjen mellom Norge og det som i dag heter Russland, skal gå. Det handler selvfølgelig om at det er store verdier i form av fisk og mulige olje- og gassforekomster her. De to landene har ulike syn på hvilke prinsipper som skal gjelde for deling av havområdet. Hvilket prinsipp som vinner, får stor betydning for hvor stort havområde hvert av landene får kontroll over.

Norge og Russland deler på fiskekvotene i området og gir også en del til andre land. Begge landene har kunnet leve med grenser som ikke er avklart, men det faktum at havet inneholder store ressurser, gjør det nødvendig å finne en løsning. Verdens største gassfelt, det russiske Shtokmanfeltet, bygges i den russiske delen av Barentshavet og vil bli ferdig i 2013. Utenfor Hammerfest produserer det norske Snøhvitfeltet naturgass som vil vare de neste tretti år.

Svalbard

Svalbardtraktaten fra 1925 er en avtale som sikrer Norge suverenitet over Svalbard. Norske lover og regler skal gjelde for området. Den er undertegnet av omtrent 40 land. Samtidig har de landene som undertegnet traktaten, rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på Svalbard på linje med Norge.

I 1977 opprettet Norge en fiskevernsone rundt Svalbard. Norge mener at vi har rett til å regulere fisket i havet rundt øya og det som er av ressurser under havbunnen, altså olje og gass. Dette synet er Norge nærmest alene om å ha. De fleste andre land mener at Norge ikke har rett til å hindre andre i å fiske her. Norges standpunkt er at havet ville ha vært tomt for fisk om alle kunne fiske så mye de ønsket. Det er derfor i alles interesse at Norge passer på at bestanden av torsk og lodde holder seg stabil.

Utfordringene framover

Regjeringen i Norge ser nordområdene som det viktigste strategiske satsningsområdet i årene framover. Den norske Kystvakten patruljerer her og foretar ca. 3000 inspeksjoner på norske og utenlandske fartøy per år. Det er viktig å ta fiskebåter som tar større fangster enn det de har lov til, men det stilles spørsmål ved om Norge har nok muskler til å stå imot et økende utenlandsk press.

Issmeltingen i nordområdene kan også føre til mer åpent hav og nye seilingsruter for internasjonal transport. Det vil bli lettere å lete etter olje og mineraler, og det kan bli økt turisme og press på et sårbart miljø. På grunn av havrettstraktaten fra 1982 har Norge spesielle rettigheter i området, men mange andre land mener dette bør være et globalt ansvar. Utviklingen i Russland blir også viktig. Det er i norsk interesse at demokratiet får fotfeste i Russland slik at forholdet mellom Norge og Russland blir mer forutsigbart.

USA ser seg om etter nye områder å hente olje fra, EU ønsker en ny politikk i arktisk område, og Kina er på vei til å bli en stormakt som trenger mye olje. Det blir derfor en stadig sterkere dragkamp om oljeressursene her. Dette vil gi Norge store utfordringer i årene som kommer.

 

Nordområdene - et nytt konfliktområde?

  1. Hva er nordområdene?
  2. Hvorfor er det viktig for Norge å ha et godt forhold til Russland?
  3. Hva er Svalbard-traktaten?
  4. Hvorfor er Svalbardsonen et omstridt område?
  5. Hva er de viktigste utfordringene i dette området?
  6. Diskuter: Er nordområdene et globalt ansvar som tilhører oss alle, eller er det norsk område?
  7. Diskuter: Mange mener det er viktig at det blir mer ytringsfrihet, mindre korrupsjon og et mer utviklet demokrati i Russland. Hvorfor er dette så viktig for utviklingen i området, tror du?
preloaded image