Lydfil - Samisk kultur [05:51]
Last ned mp3 [2.7 Mb]

Samisk kultur

Norske myndigheter forsøkte tidligere å gjøre samer mest mulig norske, noe som i perioder truet samisk identitet og kultur. I religion og trosspørsmål ble samers holdninger og verdier sett ned på. Videre var samenes næringsgrunnlag og livsform truet av norsk næringslivs interesse for naturressursene i samiske områder. Hadde denne utviklingen fortsatt, ville samisk kultur etter manges mening blitt historie. Hvilket syn har norske myndigheter hatt på samisk kultur, og hvordan er situasjonen i dag?

Samene – et urfolk i Europa

Tidligere var storsamfunnets og myndighetenes politikk preget av en etnosentrisk betraktningsmåte overfor den samiske minoriteten. Samisk kultur ble undertrykt, for eksempel foregikk all undervisning på norsk. Men gradvis har norske myndigheters syn på det samiske endret seg. Norske myndigheter er både gjennom folkeretten og nasjonal rett forpliktet til å legge forholdene til rette for at samene skal kunne sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Folkeretten slår fast at samene er et urfolk, for øvrig Europas eneste, og av den grunn har de rettigheter når det gjelder bevaring av næringsgrunnlag og utvikling av sin egen kultur.

Samisk identitet

Sametingets første president, Ole Henrik Magga, var en av dem som ikke forstod hva læreren sa de første skoleårene. Undervisningen foregikk bare på norsk, og den spesielle samiske sangformen joik var forbudt i skolen. Det å ha tilhørighet og identitet er viktig for oss mennesker. Skolen er viktig for å gi barn og unge hjelp til å utvikle en trygg identitet i møtet med livet. I dag er det et mål at skolen skal gi alle samiske barn og unge rett til opplæring i samisk språk og kultur og til tradisjoner og næringer som tar hensyn til deres etniske og kulturelle tilhørighet. Men all kultur er i endring, og voksnes oppfatning av kultur og identitet vil alltid bli utfordret, noe som innebærer at en må være forberedt på å gi rom for også en «ny» samisk identitet.

I dag er det en økende bevissthet om samiske røtter, og stadig flere blir klar over den retten de har til å lære samisk i skolen. Ifølge opplæringsloven har elever i grunnskolen i samiske distrikter rett til opplæring i og på samisk. Utenfor samiske distrikter har elever i en kommune rett til slik opplæring dersom de er minst 10 stykker. Også samer i den videregående skolen har rett til opplæring i samisk.

Samisk mangfold og konflikter

Det er altfor enkelt å si at det finnes én måte å være samisk på. Samiske områder finner vi i dag fra Grense-Jakobselv i nord til Røros i sør. Når det gjelder språket, er forskjellen mellom sørsamisk og nordsamisk så stor at vi kan betegne dem som to forskjellige språk. De viktigste nasjonale samiske institusjonene finner vi i de to store nordsamiske tettstedene Kautokeino og Karasjok, steder i et område der reindrift har stått sentralt. Mange samer har yrker som bygger på samisk tradisjon og næringsgrunnlag, men de har også yrker som vi finner hvor som helst i Norge. Hva så med den norske kulturen i typisk samiske områder? Her er det tidvis konflikter når det gjelder hvilket språk det skal undervises på i skolen. Noen mener at undervisningsspråket skal være samisk også for den norsktalende delen av befolkningen på disse stedene. Videre har det fra samisk hold vært fremmet ønske om at samene i større grad bør frigjøre seg fra Norge. Mange norske samer mener at de, i likhet med samene i Sverige, Finland og Russland, er en egen nasjon som blir regjert av fire stater.

Samisk kultur i dag

Vi bruker ordet kultur om verdier, vaner og kunnskap som blir overført fra en generasjon til en annen. Men kultur i betydning av kunstneriske uttrykksformer er også viktig for identiteten til en befolkningsgruppe. Det skjer mye i samisk kultur som er viktig for samisk identitet.

November 1852 er en mørk dag for samer i Norge. Da gikk en gruppe samer til angrep på handelsmann, lensmann og prest i Kautokeino.  Bildet er fra fi lmen Kautokeinoopprøret fra 2008.November 1852 er en mørk dag for samer i Norge. Da gikk en gruppe samer til angrep på handelsmann, lensmann og prest i Kautokeino. Bildet er fra fi lmen Kautokeinoopprøret fra 2008.

Nils Gaup fra Kautokeino gjorde gamle samiske sagn kjent gjennom den Oscar-nominerte filmen Veiviseren i 1987. Når det gjelder samisk historie, er Gaups Kautokeino-opprøret fra 2008 et viktig bidrag. Mari Boine er sanger og kjent langt utenfor Norges grenser. Joik er en særegen samisk sang, en spesiell måte å synge på. Elementer fra denne sangformen finner vi brukt av samiske pop- og rockegrupper. NRK Sami Radio produserer både radio- og fjernsynsprogrammer. Statens medie-forvaltning gir pressestøtte til de tre samiske avisene Sagat, Min Aigi og Assu. Det blir også gitt tilskudd til aviser som ikke er definert som samiske aviser, men som har betydelig dekning i lulesamiske og sørsamiske områder.

Samisk kultur

  1. Gi eksempler på rettigheter samene har gjennom folke-retten.
  2. Hvor mange samer er det i Norge?
  3. Hvor finner vi de viktigste samiske institusjonene?
  4. I hvilket fylke ligger disse institusjonene?
  5. Diskuter: Burde det bare undervises på samisk i de samiske områdene?
  6. Diskuter: Hva for-binder du med samisk kultur?
preloaded image