Lydfil - Urfolk [04:33]
Last ned mp3 [2.1 Mb]

Urfolk

Inuitter, samer, cree, sioux, suma, san, nuer og dinka er navn på noen urfolksgrupper i verden. Noen av dem er nok kjente, mens andre er ukjente. Det blir en lang rekke med navn hvis vi skal nevne alle urfolkene på jorda. Alle disse gruppene er innbyrdes svært ulike. Men de defineres altså som urfolk. Hva har disse folkeslagene felles, og hvilke utfordringer står de overfor?

Aborginere fra Australia demonstrerer for å sikre større grad av selvbestemmelsesrett. (Scanpix)Aborginere fra Australia demonstrerer for å sikre større grad av selvbestemmelsesrett. (Scanpix)

 

Hva er et urfolk?

Generelt kan vi si at et urfolk er en opprinnelig befolkning i et område som har blitt erobret og kolonisert av andre folk. Urfolket har bevart sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske særegenheter som skiller dem fra den dominerende gruppen i de samfunnene de lever i. I dag er urfolk blant de mest sårbare og dårligst stilte folkegruppene i verden.

Over hele verden kjemper urfolk en tøff kamp for å overleve som folk. De må ofte kjempe for å bevare sin kultur og sitt levesett og for å få bo i sine tradisjonelle områder. Enkelte urfolksgrupper står faktisk i fare for å bli utryddet. Spesielt i Afrika og Asia får disse sårbare folkegruppene sine grunnleggende rettigheter krenket. Pygmébefolkningen i det sentrale Afrika er et grovt eksempel på undertrykking av urfolk med mishandling og drap. Et annet folk som er truet, er jeger- og sankerfolket awaene dypt inne i regnskogene i Brasil. De blir utsatt for overgrep og drap av skogsarbeidere, bønder og nybyggere, og det er ikke mange igjen av dem. Det finnes stater som benekter at det finnes urfolk innenfor deres grenser. Fattigdom er et vanlig trekk blant urfolk i hele verden, og mange av dem lever på siden av det økonomiske systemet.

Det å sikre at urfolkets opprinnelige språk og kultur overlever, er svært viktig for alle urfolkene i verden, også for samene i Norge.

Rettigheter for urfolk

Det ble dannet et verdensråd for urfolk i 1975, og samene ble medlem samme år. Denne organisasjonen har vært viktig for å arbeide for anerkjennelse og større rettigheter for verdens urfolk. Den internasjonale dagen for verdens urfolk ble innført av FN i 1994, og det å sikre rettighetene til 370 millioner urfolk verden over er en viktig del av FNs menneskerettighetsarbeid. I 1989 vedtok organisasjonen en konvensjon om urfolk og stammefolk. Den legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og utvikle sin egenart på varig basis. De skal bli spurt om råd og få delta i gjennomføring av vedtak som kan påvirke deres livsform og kultur. FNs Permanente forum for urfolk skal diskutere urfolkssaker om blant annet kultur, miljø, utdanning og helse og gi råd og anbefalinger til FN-systemet. I perioden 2005–2015 arbeides det med emner som å sikre at urfolk ikke blir diskriminert og får delta i beslutningsprosesser. Det blir også lagt vekt på likeverdsproblematikk og satsing på kvinner, barn og ungdom

Samene er definert som et norsk urfolk. Den samiske kulturen og levemåten har i lang tid vært presset. I flere hundre år ble det bevisst ført en såkalt fornorskningspolitikk. Samene skulle oppgi sitt språk og sin kultur og ta etter norske skikker. I Norge har vi riktignok hatt en positiv utvikling når det gjelder samers rettigheter de siste 10–20 årene, men det betyr slett ikke at alle problemene er løst. I 1989 ble det første valget til Sametinget gjennomført. Og mange ser på den nye finnmarksloven som et skritt i riktig retning for å sikre samenes rett til land og vann i Finnmark.

Urfolk

  1. Hva er et urfolk?
  2. Hva slags utfordringer står urfolkene overfor?
  3. Hva slags rettigheter arbeider urfolkene for?
  4. Hva menes det med at det har blitt ført en fornorskningspolitikk overfor samene?
  5. Diskuter: «Verdens urfolk kan ikke forvente at deres tradisjonelle verdier og skikker kan overleve til evig tid. De må tilpasse seg den moderne verden.»
  6. Diskuter: «Samene har en selvsagt rett til å bestemme over land og vann i Finnmark.»
preloaded image