Lydfil - Kjønnsroller [05:36]
Last ned mp3 [2.6 Mb]

Kjønnsroller

Det er ikke lett å sette seg inn i hvordan livet arter seg for en jevnaldrende av det motsatte kjønn. Mange vil nok si at gutter og jenter lever i forskjellige verdener og får forskjellig oppdragelse, selv om foreldrene kanskje ikke engang er klar over det. Og fortsatt er det jo slik at det er flest gutter som blir bilmekanikere og flest jenter som blir frisører. Men dette må vel være i endring?

Gutter og jenter: natur eller kultur?

Kan en far oppdra et barn like godt som en mor? (Scanpix)Kan en far oppdra et barn like godt som en mor? (Scanpix)

En definisjon på kjønnsrolle er at det er summen av de forventningene som knytter seg til det å være jente/kvinne eller gutt/mann. Hva betyr så det?
Alle vet at det er forskjeller på gutter og jenter rent biologisk. Kvinner føder barn, og guttene regnes som sterkere fysisk. I idretten ser vi at det er forskjellige konkurranser for kvinner og for menn. Er det fordi vi er ulike fra naturens side, eller er det et resultat av kultur og gamle oppfatninger av hva som er «guttete» og «jentete»?
I sosialiseringsprosessen er det ofte slik at gutter og jenter behandles ulikt fra de er små, selv om foreldrene forsøker å behandle barna likt. Forventningene til den lille gutten og til den lille jenta er ulike. Jenter leker oftere med dukker, de hermer etter mors aktiviteter, og guttene etterlikner faren og sammenlikner seg med ham. Sosialiseringen fører ikke bare til at jenter og gutter utvikler forskjellige måter å tenke på. Den kan også gjøre at de får bestemte oppfatninger om hvilke oppgaver som er knyttet til det å være gutt eller jente. Gutter reparerer bil, er interessert i data og sport, mens jentene lager mat, er interessert i huslige sysler og er opptatt av utseendet. Men slik behøver det så absolutt ikke å være, og mye har forandret seg.

 

Kjønn og kultur

Forestillingene om hva det vil si å være gutt eller jente, varierer mellom land og kulturer, og de endrer seg også over tid. I de fleste kulturer finnes det for eksempel en klar forståelse av hva som er typiske mannlige og kvinnelige arbeidsoppgaver. Fortsatt er det slik at kvinner er undertrykt i mange kulturer, og det er et stykke igjen til likestilling i Norge. Ofte er det biologiske argumenter som har blitt brukt for å forklare mye av ulikheten: Kvinner føder barn og fyller omsorgsfunksjonen, menn er fysisk sterkere og skal beskytte og skaffe familien mat. Kvinner i mange land har kommet langt med hensyn til utdanning, mens i mange kulturer er det fortsatt guttene som prioriteres når barna skal få utdanning.

 

Endringer i kjønnsrollemønsteret

Synet på hvordan gutter og jenter skal oppføre seg, har forandret seg mye de siste tretti årene. For femti år siden var de fleste kvinner hjemmeværende husmødre som stelte for mann og barn. På ettermiddagen kom far hjem til ferdig middag etter en lang dag på jobben. Rollene mellom kjønnene var mye klarere fordelt enn de er i dag. Likevel gjør kvinner i dag fremdeles 70 prosent av husarbeidet i hjemmet.

 

De yrkesvalgene gutter og jenter tar, viser at en del tradisjonelle valg ennå henger igjen. Jenter er i stort flertall innenfor helse- og sosialfag, musikk, dans og drama og formgivningsfag. Guttene er nesten enerådende på byggfag, elektrofag og mekaniske fag.

Men i utdanningssystemet foregår det en kjønnsrevolusjon. Blant personer i aldersgruppen 25–29 år var det i 2008 omtrent 30 prosent av mennene og ca. 40 prosent av kvinnene som hadde minst fire års universitetsutdanning. På universitetene er 60 prosent av studentene kvinner. Jentene gjør det bedre enn guttene gjennom hele utdanningssystemet. To av tre svake lesere er gutter, og over 80 prosent av dem som har atferdsproblemer i skolen, er gutter.

I 1950-årene var Hollywood-stjernen Marilyn Monroe et ideal. Hun spilte rollen som pen og dum blondine som trengte en mann til å ordne opp for seg. I dag kan kvinner være både feminine og ha krevende og ansvarsfulle jobber. Men det er fremdeles menn som dominerer i de fleste maktposisjonene i arbeidslivet.

Mennenes utfordringer

Da industrisamfunnet ble oppløst til fordel for det nye kunnskapssamfunnet, mistet mange menn sin rolle som eneforsørger i familien. Det normale hadde vært at etter skolen gikk de fleste guttene inn i jobb og stiftet familie. En måte å leve og tenke på forsvant, og den gamle mannsrollen var ikke lenger levedyktig. Mange menn er blitt mer usikre på hva det betyr å være mann. Er han den sterke, øldrikkende, maskuline og tause cowboyen, eller er han som mange yngre menn i dag en som ønsker mer tid med barna sine, som er flink til å lage mat, og som ønsker både en karriere og et godt familieliv?

 

 

Kjønnsroller

  1. Definer begrepet kjønnsrolle.
  2. Finn tall i teksten som viser at jenter er vinnerne i utdanningssystemet vårt.
  3. Hva er ment med begrepet likestilling? Har vi likestilling mellom menn og kvinner i Norge?
  4. Diskuter: Reality-serier på tv er en populær programform. Oppfører jenter og gutter seg ulikt i disse seriene? Ser vi et klart kjønnsrollemønster?
  5. Diskuter: I teksten står det: «Gutter reparerer bil, er interessert i data og sport, mens jentene lager mat, er interessert i huslige sysler og er opptatt av utseendet.» Er dette en riktig måte å beskrive forskjellen mellom gutter og jenter på?
preloaded image